Reald Summer School II Edition

 

Bëjnë thirrje për pjesëmarrje

REALD SUMMER SCHOOL ON RESEARCH METHODOLOGY II° ed.

Departamenti i Menaxhimit

Titulli i Edicionit të dytë

METODOLOGJIA NË KËRKIMIN SHKENCOR. NJË FOKUS NË: HULUMTIMIN E PYETJEVE, ZHVILLIMI I HIPOTEZAVE DHE TRAJTIMI I MODELEVE

 

Departamenti i Menaxhimit i ASAR organizon edicionin e dytë të shkollës verore mbi metodologjinë e kërkimit shkencor.

QËLLIMI I KURSIT: tu japi pjesëmarrësve njohuri dhe aftësi në fushën e kërkimit shkencor . Në veçanti edicioni i dytë i shkollës verore  synon të përcjellë njohuri rreth teknikave moderne të hulumtimit kuantitativ.

OUTPUTET E PRITURA:Të mësohet sesi të aplikohet metodologjia e kërkimit sasior në fenomenet reale.

MODALITETET DIDAKTIKE:Leksione frontale me project work

KOHËZGJATJA: 24 orë me kredite të njohura nga Ministria e Arsimit dhe Sportit

PJESËMARRËSIT NË KURS: profesorë, docentë, specialistë, doktorantë, doktora, Profesorë të Asociuar, hulumtues, asistent profesor , specializantë në fushën e mjekësisë.

VENDE TË DISPONUESHME: 40

VENDI I ZHVILLIMIT TË KURSIT: Akademia e Studimeve të Aplikuara Reald, salla e konferencave dhe salla e informatikës.

PERIDHA E MBAJTJES SË KURSIT:  22.09.2016-24.09.2016.

AFATET PËR PRANIMET: Afati i fundit për aplikimet është 16 shtator 2016. Formulari i apkimit dhe pagesa duhet të dërgohen me email ose postë, në adresën info.realdsummerschool@asar.edu.al. Skema për të paraqitur kërkesën është e bashkangjitur.

PËRZGJEDHJA E PJESËMARRËSVE: kriteret për përzgjedhjen e pjesëmarrësve  pas plotësimit të vendeve të mjaftueshme janë:

1.Posedimi i një titulli të listuar në sesionin “Pjesëmarrësit në kurs” (që duhet bashkangjitur me formularin e aplikimit).

2.Rendi i ardhjes së kërkesave të pjesëmarrësve.

Aplikacionet dorëzohen me vonesë ata do të jëne trajtohen në rastin të lista scrolling.

TARIFA E KURSIT: 100 euro ose ekuivalent (që përfshin taksat dhe materiale).

METODA E PAGESËS: pas njoftimit për pranimin për kursin, ju merrni një e-mail e cila përfshin udhëzime për pagesën. Pagesa për tarifat e regjistrimit mund të bëhet me transfere bankare (koordinatat do të evidentohet në njoftimin).

 KALENDARI I VEPRIMTARIVE:

E enjte        22 Shtator              09:00-13:00              14:00-18:00

E premte     23 Shtator             09:00-13:00              14:00-18:00

E shtunë     24 Shtator              09:00-13:00             14:00-18:00

MATERIALI: Gjatë kursit materiali do të shpërndahet dhe do të ndahet nëpërmjet sistemit cloud dhe gjatë kursit.

GJUHA: Anglisht/italisht. Në auditor do të jenë të pranishëm dy përkthyes.

LEHTËSIRAT DHE MUNDËSITË: Të gjitha lehtësirat si uljet e çmimeve për hotelet, restorantet dhe  turin në vendet turistike, ashtu si dhe mundësitë për publikim në revista të indeksuara për punë projektuese të këtij edicioni të dytë të shkollës verore, do të publikohen në faqen e webit të shkollës verore reald (http://asar.edu.al/summerschool/).

DHËNIA E PERGAMENËS: Kursi përfshin edhe dhënien e pergamenës për të gjithë ata të cilët kanë ndjekur jo më pak se 80% të orëve të kursit dhe kanë shlyer detyrimet e tarifës së kursit. Prania në klasë do të verifikohet nga një tutor i ambientit përgjatë kursit dhe do të shënohet në një regjistër të veçantë.

Pergamenëe shkollës verore do të shpërndahen në fund të kursit.

 

 

STRUKTURA ORGANIZATIVE E REALD SUMMER SCHOOL:

DREJTOR DHE PËRGJEGJËS SHKENCOR I KURSIT

Prof. Mirko Perano(Ph.Ds)

 1. DREJTOR I KURSIT DHE ZV.PËRGJEGJËS SHKENCOR PËR KURSIN

Dr. Përparim Fakaj

Profesor në ASAR, Departamenti i Menaxhimit, Fakulteti i Ekonomisë.

BORDI SHKENCOR

Prof. Mirko Perano-Kryetar

Profesor në Universitetin Reald (Vlorë) dhe në Universitetin e Salernos (Itali)

 

Prof. Marco Pellicano

Profesor me kohë të plotë në Universitetin e Salernos (Itali)

Prof.Alfonso Vargas Sanchez

Profesor me kohë të plotë në Universitetin e Huelvas (Spanjë)

Prof. Claudio Nigro

Profesor me kohë të plotë në Universitetin e Foggia (Itali)

Prof. Gandolfo Dominici

Profesor i asociuar në Universitetin e Palermos (Itali)

Prof. Salvatore Esposito De Falco

Profesor i asociuar në Universitetin e Romës “La Sapienza” (Itali)

Prof. Francisco Riquel Ligero

Profesor i asociuar në Universitetin e Huelvas (Spanjë)

Prof. Donika Zyberi

Profesor në Universitetin Reald Vlorë (Shqipëri)

Prof. Tindara Abbate

Profesor në Universitetin e Mesinës (Itali)

Prof. Angelo Presenza

Profesor në Universitetin e Chieti-Pescara “G.D’Annunzio” (Itali)

Prof. Luca Casali

Senior Lektor në Queensland University of Technology (Australi)

 Prof. Elena Garcia de Soto Camacho

Universiteti i Huelvas (Spanjë)

Dr. Elisabetta Ragusero

Departamenti i Menaxhimit dhe Strategjisë, Shkolla e menaxhimit Grenoble (Francë)

 

 

SEKRETARIA ORGANIZATIVE

Dr. Erina Zykaj (MSC)                               zykaj_e@asar.edu.al

Dr. Aurela Lamepetro (MSC)           lamepetro_a@asar.edu.al

Dr. Laert Mezani                                mezanilaert@gmail.com

Phone: 068 20 32 298 Secretariat: 069 94 11289

Email: info.realdsummerschool@asar.edu.al

CALL FOR APPLICATIONS

REALD SUMMER SCHOOL ON RESEARCH METHODOLOGY II° ed.

Department of Management

 

QUANTITATIVE RESEARCH METHOD. A FOCUS ON: RESEARCH QUESTION, HYPOTHESIS DEVELOPMENT AND PATH MODEL

 

 

Department of Management of ASAR is organizing the second edition of the Summer School on Research Methodology.

PURPOSE OF THE COURSE: to provide participants knowledge and skills in the field of scientific research methodology. In particular, the second edition of the Summer School intends to convey knowledge about modern techniques of quantitative research.

EXPECTED LEARNING OUTCOMES: learn how to apply quantitative research methodology to real phenomena.

DIDACTIC MODE: Frontal lessons with project work.

DURATION: 24hrs.

PARTICIPANTS IN THE COURSE: Full Professors, Associate Professors, Research Fellow, Assistant Professor, Specialists, Ph.D., Ph.D. students, Specializing (Medical in training).

AVAILABLE PLACES: 40.

LAND OF DEVELOPMENT OF THE COURSE: Academy of Applied Studies Reald Vlore, conference room and computer room.

THE PERIOD OF DEVELOPMENT OF THE COURSE: 22-24.09.2016.

DEADLINE FOR ADMISSION: The deadline for submissions is set 16 September 2016. Completed application (included attachments) must be signed and sent by email or postal, to the address info.realdsummerschool@asar.edu.al. Scheme to submit the application is attached.

SELECTION OF PARTICIPANTS: the criteria for the selection of participants, until the completion of the places available, are:

 1. possession of the titles listed in the “Recipients of the course” (that must be attached with the application form);
 2. order of arrival of requests to participate.

The applications submitted late will be considered in case of the participant list scrolling.

COURSE FEES: € 100 or currency equivalent (that include fee and material).

MODE OF PAYMENT: after notification of acceptance for the course, you will receive an email that include the instruction for payment. The payment for registration fees can be made by bank transfer (to the coordinates that will be indicated in the notification).

SCHEDULE OF ACTIVITIES:

Thursday    22 September      09:00-13:00                14:00-18:00

Friday         23 September      09:00-13:00                14:00-18:00

Saturday     24 September      09:00-13:00                14:00-18:00

MATERIAL: The course material will be distributed and shared through the cloud system and during the course.

LANGUAGE: English/Italian. In the class will be present the interpreters.

 FICILITIES/OPPORTUNITIES: All the facilities, as i.e., scholarship, discount for hotels, restaurants and sightseeing tours, as well as publishing opportunities in indexed journals for selected work project of this second edition of Reald Summer School, will be published in the webpage of Reald Summer School (http://asar.edu.al/summerschool/).

RELEASE OF PARCHMENT: the overcoming of course includes the release of a parchment certifying attendance for those who have attended no less than 80% of the hours of the course and are in compliance with the payment of the fees. The presence in the classroom will be verified by a tutor of the hall during the course and will be recorded in a special register.

Parchment of Reald Summer School will be delivered at the end of the course.

 

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF REALD SUMMER SCHOOL:

 

DIRECTOR OF REALD SUMMER SCHOOL AND DIRECTOR OF SCIENTIFIC BOARD

Prof. MIRKO PERANO (Ph.Ds)

VICE DIRECTOR OF THE COURSE AND VICE DIRECTOR OF SCIENTIFIC BOARD

Dr. PERPARIM FAKAJ (Msc)

Professor in Management at Reald University of Vlorë, Department of Management, Faculty of Economics.

 

SCIENTIFIC BOARD

Prof. Mirko Perano – President

Professor at Reald University of Vlorë (ASAR)

Prof. Marco Pellicano

Full Professor at University of Salerno (Italy)

Prof. Alfonso Vargas Sánchez

Full Professor at University of Huelva (Spain)

Prof. Claudio Nigro

Full Professor at University of Foggia (Italy)

Prof. Gandolfo Dominici

Associate Professor at University of Palermo (Italy)

Prof. Salvatore Esposito De Falco

Associate Professor at University of Rome “La Sapienza” (Italy)

Prof. Francisco Riquel Ligero

Associate Professor University of Huelva (Spain)

Prof. Donika Zyberi

Professor at Reald University of Vlorë (ASAR) (Albania)

Prof. Tindara Abbate

Professor at University of Messina (Italy)

Prof. Angelo Presenza

Professor at University of Chieti-Pescara “G. D’Annunzio” (Italy)

Prof. Luca Casali

Senior Lecture at Queensland University of Technology (Australia)

Prof. Elena García de Soto Camacho

University of Huelva (Spain)

Dr. Elisabetta Raguseo

Department of Management and Strategy, Grenoble École de Management (France)

Dr. Francesco Caputo

Postdoctoral Research at Masaryk University Botanická (Czech Republic)

 

ORGANIZATIONAL SECRETARIAT

Dr. Erina Zykaj (MSC)                               zykaj_e@asar.edu.al

Dr. Aurela Lamepetro (MSC)           lamepetro_a@asar.edu.al

Dr. Laert Mezani                                mezanilaert@gmail.com

Phone: 068 20 32 298 Secretariat: 069 94 11289

Email: info.realdsummerschool@asar.edu.al

Day 1

 • Presentation of II° ed. of Reald Summer School on Research Methodology (09/10:20)

 • Sequential stages in the research process (10:30-13)

 • General and specific research questions (14-17)

 • Discussion (17-18)

Day 2

 • Literature review (9-11)

 • Research design and Hypothesis (theory and discussion of concrete examples) (11-13)

 • Instrumentation (14-17)

 • Discuss (17-18)

Day 3 (practice)

 • Pilot testing (09-10)

 • Data collection (10-13)

 • Data analysis (14-16)

 • Path model development (with Amos sw) (16-17)

 • Final test (17-18)

Before starting the activities, it will be sent the guidelines for expectation of final test:

 • where would they find the samples;

 • which variables will they use;

 • how would they measure them;

 • which path model will they propose or measure;

 • which hypothesis will they test.

Software: SPSS

Prof. MIRKO PERANO (Ph.Ds) has:

He holds double Ph.D degree in “Corporate Management and Finance” (at University of Rome “La Sapienza”, Italy) and in “Economics and Management of SMEs” (at University of Huelva, Spain). He was Professor of Strategic Management (Department of Business Study and Research – AY 12-13) and of Management (Department of Industrial Engineering) at University of Salerno; he is Vice Rector, Director of Department of Management and Professor of Management at Reald University of Vlore (ASAR). He is Secretary of “Enlightening Tourism: A Pathmaking Journal (ET)” ISSN: 2174-548X and board member of International Journal of Marketing and Business Systems (IJMABS). Prof. Mirko Perano is Dean of MATTOUR (International Research Group of Management, Technology and Tourism), Department of Management ASAR; member of research group “GEIDETUR” n. SEJ 437 (Innovation and Development Strategies in Tourist Firms) at University of Huelva (Spain), of research group “GITUR” – Tourism Research Unit of the Polytechnic Institute of Leiria (Portugal) and of various research group (for research funded by Italian Ministry of Education) at University of Salerno since 2006 on the field of management and tourism. He is consultant in the field of internationalization for companies operating in Africa, inter alia, in Nigeria and now is a CEO of Italian Joint Stock Company. His research interests are tourism and I.T., strategic management, CSR, project management and risk.

Prof. GIAN LUCA CASALI has:

More than ten years’ experience in the Hospitality and Tourism industry as a small business owner, this has given him a deep understanding of the issues that industry professionals are facing every day. Fifteen years’ experience in the NFP and charity industry by fulfilling different roles (board member, board advisor, club president, young professional’s coordinator). His research interests cover Business ethics (Corporate social responsibility ethical Managerial decision making in healthcare industry), Entrepreneurship & Innovation (innovation in the public sector, nascent firms’ business ideas, and SMEs business venture), Strategic management and Teaching & Learning (university first years students’ expectation, learning and satisfaction of completing higher degree students, study ethics in higher degree, AACSB accreditation and AOL goals). Luca was given two Vice chancellor performance awards, one on excellence in team teaching and the other on in community engagement.

Title of Second Edition:

QUANTITATIVE RESEARCH METHOD.
A FOCUS ON: RESEARCH QUESTION, HYPOTHESIS DEVELOPMENT AND PATH MODEL

To Director of REALD Summer School
ASAR – VLORE
APPLICATION FOR PARTICIPATION
The undersigned born in
, resident , Domicile for any communications for the purposes of this application form: , , ,
I declare that I have the following qualification (tick and complete at least one the parts of interest):
o University Professor in the role at University of ;
o Docent at the University ;
o Researcher at University of ;
o Research fellow in at University of ;
o Medical in training (Specializing) in at University of ;
o Ph.D. Student in at University of ;
o Other at University of .
P.S. A certificate from the University of origin to certifying their status must be attached to the application or deliver when activities will start (except Full Professor and Associate Professor)
REQUEST:
to be accepted in the selection to participate in the first edition of REALD Summer School on social research methodology, as published on the website http://asar.edu.al/summerschool/.
The undersigned assumes all responsibility for information located in this application in cases of declaring false information under applicable legal norms.
SIGNATURE
,

Attached a copy of a valid identity document and a copy of certification of status.
Completed application (with sign) with other documents must be sent by postal (address Lagjia “24 Maji” Rruga “Zahir Pajaziti”) or by email (info.realdsummerschool@asar.edu.al). It will not be considered the applications without attachments.

Attached a copy of a valid identity document and a copy of certification of status.

Completed application (with sign) with other documents must be sent by postal (address Lagjia “24 Maji” Rruga “Zahir Pajaziti”) or by email (info.realdsummerschool@asar.edu.al). It will not be considered the applications without attachments.

d05fae7c82-registration

DIRECTOR OF REALD SUMMER SCHOOL AND DIRECTOR OF SCIENTIFIC BOARD

Prof. MIRKO PERANO (Ph.Ds)

VICE DIRECTOR OF THE COURSE AND VICE DIRECTOR OF SCIENTIFIC BOARD

Dr. PERPARIM FAKAJ (Msc)

Professor in Management at Reald University of Vlorë, Department of Management, Faculty of Economics.

SCIENTIFIC BOARD

Prof. Mirko Perano – President

Professor at Reald University of Vlorë (ASAR)

Prof. Marco Pellicano

Full Professor at University of Salerno (Italy)

Prof. Alfonso Vargas Sánchez

Full Professor at University of Huelva (Spain)

Prof. Claudio Nigro

Full Professor at University of Foggia (Italy)

Prof. Gandolfo Dominici

Associate Professor at University of Palermo (Italy)

Prof. Salvatore Esposito De Falco

Associate Professor at University of Rome “La Sapienza” (Italy)

Prof. Francisco Riquel Ligero

Associate Professor University of Huelva (Spain)

Prof. Donika Zyberi

Professor at Reald University of Vlorë (ASAR) (Albania)

Prof. Tindara Abbate

Professor at University of Messina (Italy)

Prof. Angelo Presenza

Professor at University of Chieti-Pescara “G. D’Annunzio” (Italy)

Prof. Luca Casali

Senior Lecture at Queensland University of Technology (Australia)

Prof. Elena García de Soto Camacho

University of Huelva (Spain)

Dr. Elisabetta Raguseo

Department of Management and Strategy, Grenoble École de Management (France)

Dr. Francesco Caputo

Postdoctoral Research at Masaryk University Botanická (Czech Republic)

ORGANIZATIONAL SECRETARIAT

Dr. Erina Zykaj (MSC)                     zykaj_e@asar.edu.al

Dr. Aurela Lamepetro (MSC)   lamepetro_a@asar.edu.al

Dr. Laert Mezani                         mezanilaert@gmail.com

 

Phone: 068 20 32 298 Secretariat: 069 94 11289

Email: info.realdsummerschool@asar.edu.al

Inviare all’uffico del minister per il riconoscimento dei crediti formativi

1. In the “Registration” section you can fill out the online form or make the download of the application format (in word file).
2. In the case of the downloading file in Word, complete the application in all required sections, and sign the document. Once signed, do a file scan, possibly in pdf.
3. Attach a valid identity document and any required documents.
4. A receipt for payment of the registration fee must be sent to info.realdsummerschool@asar.edu.albefore the start of activities (the IBAN for the bank transfer will be sent once made the list of participants).

For further information or questions, please send an email to info.realdsummerschool@asar.edu.al.

DISCOUNTS FOR HOTEL*
Hotel Bologna                                     30% discount                     http://www.hotelbolognavlore.com/
Hotel Le palazzine                              15 € for person                  http://www.lepalazzine.al/
Hotel Partner                                       30% discount                     http://www.hotelpartner.al/
Hotel Vlora International                    30% discount                     http://www.vlora-international.com/
* Sending the email for reservations, please specify your participation at Reald Summer School and the application of discount.

PUBLISHING OPPORTUNITIES

 

INTERNATIONAL JOURNAL OF MARKETS AND BUSINESS SYSTEMS 

After final test, selected research project (as i.e. project idea, or abstract) will be invited to submit the abstract in International Journal of Markets and Business Systems  (ISSN online: 2056-4120; ISSN print: 2056-4112), ranked double blind review journal. In the case there is an enough number of accepted papers, will be publish a specific special issue for this event.

Title of Second Edition:

QUANTITATIVE RESEARCH METHOD. A FOCUS ON:

RESEARCH QUESTION, HYPOTHESIS DEVELOPMENT AND PATH MODEL

Presentation of Reald Summer School on Methodology Research

Gli eventi organizzati dalla Reald Summer School non costituiscono solo un momento di arricchimento scientifico-culturale, ma rappresentano una opportunità di estendere gli orizzonti relazionali non solo in house, e l’occasione di trascorrere piacevoli momenti in una delle mete preferite dell’Albania: Vlore.

Il Direttore della Reald Summer School

Prof. Mirko Perano