post

Senati Universiteti Reald

Senati akademik është organ kolegjial vendimmarrës i Akademisë së Studimeve të Aplikuara “REALD”. Ai vendos për problemet më të rëndësishme mësimore shkencore te këtij institucioni.

Anëtarët e Senatit akademik përfaqesojnë personelin mesimor e shkencor dhe duhet të kenë titull dhe/ose grada shkencore. Ata mund te jenë pedagoge të brendshëm ose te jashtëm.

Senati akademik përbëhet nga 7 anëtare: 5 prej tyre zgjidhen nga personeli akademik, 1 prej tyre është perfaqësues I studentëve. Rektori është kryetar i Senatit akademik për shkak te detyrës.

Mandati i Senatit akademik është katër vjet.

Nr Emër Mbiemër Grada Funksioni Funksioni 
1. Sabit Brokaj Prof. Dr Rektor Kryetar
2. Spiro Caushi Prof. Dr Zv.Rektor Anëtar
3. Sotir Vangjelli Prof. Ass. Dr Dekan i F.Sh.M Anëtar
4. Adelina Skenderi Dr Pedagog Anëtar
5. Petrit Kotorri Prof.As Pedagog Anëtar
6. Mirko Perano PhD. Pedagog Anëtar
7 Olga Maluqi Studente Msc Farmaci Anëtar

No Comments

Add your review