post

Senati Universiteti Reald

Senati akademik është organ kolegjial vendimmarrës i Akademisë së Studimeve të Aplikuara “REALD”. Ai vendos për problemet më të rëndësishme mësimore shkencore te këtij institucioni.

Anëtarët e Senatit akademik përfaqesojnë personelin mesimor e shkencor dhe duhet të kenë titull dhe/ose grada shkencore. Ata mund te jenë pedagoge të brendshëm ose te jashtëm.

Senati akademik përbëhet nga 11 anëtare: 10 prej tyre zgjidhen nga personeli akademik, 1 prej tyre është perfaqësues I personelit administrativ. Rektori është kryetar i Senatit akademik për shkak te detyrës.

Mandati i Senatit akademik është katër vjet.

Nr Emër Mbiemër Grada Funksioni Funksioni 
1. Sabit Brokaj Prof. Dr Rektor Kryetar
2. Spiro Caushi Prof. Dr Zv.Rektor Anëtar
3. Sotir Vangjelli Prof. Ass. Dr Dekan i F.Sh.M Anëtar
4. Vitori Hasani Prof. Ass. Dr Shefe e departamentit te Infermierise Anëtar
5. Engjell Liçaj Prof.Ass Shef i departamentit te Finances Anëtar
6. Mirko Perano PhD. ZV Rektor/Shef i departamentit te Menaxhimit Anëtar
7. Perparim Fakaj Dr. Pedagog Anëtar
8. Erion Shehu Phd Shef i departamentit te   Stomatologjise Anëtar
9. Donika Zyberaj PH d Shef i departamentit te   Farmacise Anëtar
11. Albana Gjikokaj Studente Studente Studente

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.