post

Rregullorja e Infermierise

AKADEMIA E STUDIMEVE TË APLIKUARA “REALD”

KREU 1

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Objekti i Rregullores

Rregullorja e Programit DNP në Infermieri përcakton parimet e funksionimit të këtij programi, në Akademinë e Studimeve të Aplikuara “Reald”.

Neni 2

Baza Ligjore

Rregullorja e Programit DNP në Infermieri në Akademinë e Studimeve të Aplikuara “Reald mbështetet në ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në Udhëzimin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës nr. 15, datë 04.04.2008, “Për organizimin e studimeve në institucionet publike të arsimit të lartë”, nё Statutin e Universitetit dhe në Rregulloren e Programeve të Studimeve tё këtij institucioni.

 

KREU 2

PËRMBAJTJA E PROGRAMIT

Neni 3

Objektivat formues specifikë të programit

Objektivi kryesor i programit DNP në Infermieri eshte t’u jape studenteve njohurite e e nevojshme për formimin e tyre si infemier të përgjithëm.

Në funksion të këtij objektivi kryesor programi DNP në Infermieri synon dhënien e një tërësie njohurish në formimin e përgjithshëm teorik dhe praktik në fushën e mjekesise me objektiv kryesor formimin e specialisteve ne keto fusha, te afte per te punuar si Infemier dhe per realizimin e studimeve te avancuara ne kete fushe. Per realizimin e ketij objektivi programi parashikon harmonizimin e njohurive duke filluar me ato baze teorike, te fushes dhe ndihmese duke vijuar me thellime ne aspektin praktik.

Programi synon të përgatisë mjeke farmaciste te afte per te punuar si ne sektorin privat dhe ne ate shteteror. Gjithashtu ky program synon të përgatisë specialist të aftë për vazhdimin e studimeve të mëtejshme në fushen e mjekesise.

Në perfundim të programit, studenti aftesohet për t’u punesuar në njësitë e ndryshme shëndetësore si ne sektorin privat ashtu edhe atë publike. Njohuritë qe ofrohen nga ky program dhe kompetencat qe marrin studentet nepermjet tij krijojnë bazën për një karrierë kerkimore dhe akademike duke mundësuar vazhdimin e studimeve te ciklit të dytë dhe të tretë.

Neni 4

Lista e disiplinave dhe veprimtarite e tjera formuese

Lista e disiplinave mësimore dhe veprimtarive të tjera formuese të programit është si më poshtë:

Kredite sipas Sistemit ECTS (ECTS)

Orë mesimore (OM)

Orë studimi individual (OSI)

Lista e lëndëve të Programit DNP

Nr. Disiplina ose titulli I veprimtarise Tipi I veprimtarise Kreditet Leks Sem Lab Tot Viti Frekuentimi
1 Latinisht, B 3 24 12   36 I I detyrueshem
Italisht/Frengjisht D 2 16 8   24 I I detyrueshem
2 Anglisht 1 E 2.5 20 10   30 I I detyrueshem
3 Psikologji mjekesore A 1.5 12 6   18 I I detyrueshem
Etike-Deontologji A 1 8 4   12 I I detyrueshem
Legjislacion shendetesor A 1 8 4   12 I I detyrueshem
Sociologji/Psiko e pergjithshme A 1.5 12 6   18 I I detyrueshem
4 Anatomi normale A 5 40 20   60 I I detyrueshem
5 Fiziologji A 4 32 16   48 I I detyrueshem
6 Mikrobiologji A 5 40 20   60 I I detyrueshem
7 Histologji A 3 24 12   36 I I detyrueshem
8 Biokimi mjekesore A 3.5 28 14   42 I I detyrueshem
  Biologji e pergjithshme A 2.5 20 10   30 I I detyrueshem
9 Informatike/Menaxhim Sist. Inf D 2 16 8   24 I I detyrueshem
  Statistike A 2 16 8   24 I I detyrueshem
  Ekonomi shendeti A 1.5 12 6   18 I I detyrueshem
10 Shendet publik C 2 16 8   24 I I detyrueshem
  Shendet mjedisor C 2 16 8   24 I I detyrueshem
11 Infermjeristike 1 B 5 40 20   60 I I detyrueshem
12 Puerikulture B 4 32 16   48 I I detyrueshem
  Inf. Puerikulture B 3 24 12   36 I I detyrueshem
13 Praktike 1 E 3       36 I I detyrueshem
  GJITHSEJ VITI I   60 456 228   720    

 

 

Viti II

Nr. Disiplina ose titulli I veprimtarise Tipi I veprimtarise Kreditet Leks Sem Lab Tot Viti Frekuentimi
1 Anglisht 2 E 2.5 20 10   30 II I detyrueshem
2 Anatomi patologjike A 1.5 12 6   18 II I detyrueshem
3 Farmakologji A 3.5 28 14   42 II I detyrueshem
4 Imunologji/Imuno Hematologji D 2 16 8   24 II I detyrueshem
  Gjenetike/Biologji molekulare D 1 8 4   12 II I detyrueshem
5 Infermjeristike 2 B 4 32 16   48 II I detyrueshem
6 Kirurgji 1 B 4 32 16   48 II I detyrueshem
  Inf. Kirurgji 1 B 3 24 12   36 II I detyrueshem
7 S. Brendshme 1 B 4 32 16   48 II I detyrueshem
  Inf. S. Brendshme 1 B 3.5 28 14   42 II I detyrueshem
8 Pediatri 1 B 3.5 28 14   42 II I detyrueshem
  Inf. Pediatri 1 B 3.5 28 14   42 II I detyrueshem
9 Obstetrike B 2 16 8   24 II I detyrueshem
  Inf. Obstetrike B 2 16 8   24 II I detyrueshem
10 Semundje infektive B 2 16 8   24 II I detyrueshem
  Inf. Semundje infektive B 1 8 4   12 II I detyrueshem
11 Neurologji C 1.5 12 6   18 II I detyrueshem
  Inf. Neurologji C 1 8 4   12 II I detyrueshem
  Psikiatri C 1.5 12 6   18 II I detyrueshem
  Inf. Psikiatri C 1 8 4   12 II I detyrueshem
12 Dermatologji C 1.5 12 6   18 II I detyrueshem
  Inf. Dermatologji C 0.5 4 2   6 II I detyrueshem
13 Fizioterapi/Rehabilitimi ne komunitet D 1.5 12 6   18 II I detyrueshem
  Radiologji C 1 8 4   12 II I detyrueshem
14 Onkologji C 1 8 4   12 II I detyrueshem
  Inf. Onkologji C 0.5 4 2   6 II I detyrueshem
15 Praktike 2 E 6       72 II I detyrueshem
  GJITHSEJ VITI II   60 432 216   720    

 

Viti III

Nr. Disiplina ose titulli I veprimtarise Tipi I veprimtarise Kreditet Leks Sem Lab Tot Viti Frekuentimi
1 Gjinekologji B 3 24 12   36 III I detyrueshem
  Inf. Gjinekologji B 2 16 8   24 III I detyrueshem
2 Shendet riprodhues C 2 16 8   24 III I detyrueshem
  Inf. Shendet riprodhues C 0.5 4 2   6 III I detyrueshem
3 Kirurgji 2 B 4 32 16   48 III I detyrueshem
  Inf. Kirurgji 2 B 2 16 8   24 III I detyrueshem
4 Okulistike B 2 16 8   24 III I detyrueshem
  Inf. Okulistike B 1.5 12 6   18 III I detyrueshem
  ORL B 2 16 8   24 III I detyrueshem
  Inf. ORL B 1.5 12 6   18 III I detyrueshem
5 Semundjet e brendshme 2 B 3.5 28 14   42 III I detyrueshem
  Inf. Semundjet e brendshme B 3.5 28 14   42 III I detyrueshem
  Dietologji/Pedagogji D 1 8 4   12 III I detyrueshem
6 Traumatologji & Ortopedi B 3 24 12   36 III I detyrueshem
  Inf. Traumatologji & Ortopedi B 1.5 12 6   18 III I detyrueshem
7 Anestezi Reanimacioni B 2.5 20 10   30 III I detyrueshem
  Inf. Anestezi Reanimacioni B 2 16 8   24 III I detyrueshem
8 Geriarti C 2.5 20 10   30 III I detyrueshem
  Inf. Geriarti C 0.5 4 2   6 III I detyrueshem
9 Pediatri 2 B 3.5 28 14   42 III I detyrueshem
  Inf. Pediatri 2 B 3 24 12   36 III I detyrueshem
10 Praktike 3 E 8       96 III I detyrueshem
11 Diplome F 5       60 III I detyrueshem
  GJITHSEJ VITI III   60 376 188   720    
  TOTALI (I + II+ III)   180       2160    

 

7.1 Lendet dhe Modulet Cikli I Diploma Bachelor ne Infermieri

Nr. Lenda: Shkenca Sociale Tipi i veprimt Kredite Leks Sem Lab Tot Viti Departamenti
1 Modulet                
  Moduli 1: Psikologji mjekesore A 1.5 12 6   18 I Dep. Paraklinik
  Moduli 2: Etike deontologji A 1 8 4   12 I Dep. Paraklinik
  Moduli 3: Legjislacion shendetesor A 1 8 4   12 I Dep. Paraklinik
  Moduli 4: Sociologji/Psik e pergj D 1.5 12 6   18 I Dep. Paraklinik
  Gjithsej   5 40 20   60    
2 Lenda: Gjuhe e huaj                
  Modulet                
  Moduli 1: Anglisht 1 E 2.5 20 10   30 I Dep. Paraklinik
  Moduli 2: Italisht/Frengjisht D 2 16 8   24 I Dep. Paraklinik
  Moduli 3: Latinisht B 3 24 12   36 I Dep. Paraklinik
  Moduli 4: Anglisht 2 E 2.5 20 10   30 II Dep. Paraklinik
  Gjithsej   10 80 40   120    
3 Lenda: Anatomi-Fiziologji                
  Modulet                
  Moduli 1: Anatomi normale A 5 40 20   60 I Dep. Paraklinik
  Moduli 2: Fiziologji A 4 32 16   48 I Dep Klinik
  Moduli 3: Anatomi patologjike A 1.5 12 6   18 II  
  Gjithsej   10.5 84 42   126    
4 Lenda: Mikrobiologji-Histologji                
  Modulet                
  Moduli 1: Mikrobiologji A 5 40 20   60 I Dep. Paraklinik
  Moduli 2: Histologji A 3 24 12   36 I Dep. Paraklinik
  Gjithsej   8 64 32   96    
5 Lenda: Biologji-Biokimi                
  Modulet                
  Moduli 1: Biologji e pergjithsh A 2.5 20 10   30 I Dep. Paraklinik
  Moduli 2: Biokimi mjekesore A 3.5 28 14   42 I Dep. Paraklinik
  Gjithsej   6 48 24   72    
6 Lenda: Shendet publik                
  Modulet                
  Moduli 1: Shendet publik C 2 16 8   24 I Dep. Paraklinik
  Moduli 2: Shendet mjedisor C 2 16 8   24 I Dep. Paraklinik
  Moduli 3: Ekonomi shendeti A 1.5 12 6   18 I Dep. Paraklinik
  Gjithsej   5.5 44 22   66    
7 Lenda: Informatike                
  Modulet                
  Moduli 1: Statistike A 2 16 8   24 I Dep. Paraklinik
  Moduli 2: Informatike/MIS D 2 16 8   24 I Dep. Paraklinik
  Gjithsej   4 32 16   48    
8 Lenda: Bazat e Infemieristikes                
  Modulet                
  Moduli 1:Infermieristike 1 B 5 40 20   60 I Dep Infermieristik
  Moduli 2: Infermieristike 2 B 4 32 16   48 II Dep Infermieristik
  Gjithsej   9 72 36   108    
9 Lenda: Pediatri                
  Modulet                
  Moduli 1: Puriekulture B 4 32 16   48 I Dep. Klinik
  Moduli 2: Inf.Puriekulture B 3 24 12   36 I Dep Infermieristik
  Moduli 3: Pediatri 1 B 3.5 28 14   42 II Dep. Klinik
  Moduli 4: Inf. Pediatri 1 B 3.5 28 14   42 II Dep Infermieristik
  Moduli 5: Pediatri 2 B 3.5 28 14   42 III Dep. Klinik
  Moduli 6: Inf. Pediatri 2 B 3 24 12   36 III Dep Infermieristik
  Gjithsej   20.5 164 82   246    
10 Lenda: Semundjet e brendshme                
  Modulet                
  Moduli 1: Sem e brendshme 1 B 4 32 16   48 II Dep. Klinik
  Moduli 2: Inf. Sem. Brend 1 B 3.5 28 14   42 II Dep Infermieristik
  Moduli 3: Sem e brendsh 2 B 3.5 28 14   42 III Dep. Klinik
  Moduli 4: Inf. Sem. Brend 2 B 3.5 28 14   42 III Dep Infermieristik
  Moduli 5: Dietologji/Ped D 1 8 4   12 III Dep. Klinik
  Gjithsej   15.5 124 62   186    
11 Lenda: Farmakologji                
  Modulet                
  Moduli 1: Farmakologji A 3.5 28 14   42 II Dep. Paraklinik
  Moduli 2: Imuno/Imuno Hem D 2 16 8   24 II Dep. Paraklinik
  Moduli 3: Gjenetike/Biologi molekulare D 1 8 4   12 II Dep. Paraklinik
  Gjithsej   6.5 52 26   78    
12 Lenda: Kirurgji                
  Modulet                
  Moduli 1: Kirurgji 1 B 4 32 16   48 II Dep. Klinik
  Moduli 2: Inf Kirurgji 1 B 3 24 12   36 II Dep Infermieristik
  Moduli 3: Kirurgji 2 B 4 32 16   48 III Dep. Klinik
  Moduli 4: Inf Kirurgji 2 B 2 16 8   24 III Dep Infermieristik
  Moduli 5: Anestezi Reanim B 2.5 20 10   30 III Dep. Klinik
  Moduli 6: Inf. Anest. Reanim B 2 16 8   24 III Dep Infermieristik
  Moduli 7: Onkologji C 1 8 4   12 II Dep. Klinik
  Moduli 8: Inf. Onkologji C 0.5 4 2   6 II Dep Infermieristik
  Gjithsej   19 152 76   228    
13 Lenda: Obstetrike                
  Modulet                
  Moduli 1: Obstetrike B 2 16 8   24 II Dep. Klinik
  Moduli 2: Inf. Obstetrike B 2 16 8   24 II Dep Infermieristik
  Moduli 3: Gjinekologji B 3 24 12   36 III Dep. Klinik
  Moduli 4: Inf. Gjinekologji B 2 16 8   24 III Dep Infermieristik
  Moduli 5: Shendet riprodhues C 2 16 8   24 III Dep. Klinik
  Moduli 6: Inf. Shendet riprodh C 0.5 4 2   6 III Dep Infermieristik
  Gjithsej   11.5 92 46   138    
14 Lenda: Neuro-Psikiatri                
  Modulet                
  Moduli 1: Neurologji C 1.5 12 6   18 II Dep. Klinik
  Moduli 2: Inf. Neurologji C 1 8 4   12 II Dep Infermieristik
  Moduli 3: Psikiatri C 1.5 12 6   18 II Dep. Klinik
  Moduli 4: Inf. Psikiatri C 1 8 4   12 II Dep Infermieristik
  Gjithsej   5 40 20   60    
15 Lenda: Semundjet infective                
  Modulet                
  Moduli 1: Semundje Infektiv B 2 16 8   24 II Dep. Klinik
  Moduli 2: Inf. Sem Infektive B 1 8 4   12 II Dep Infermieristik
  Moduli 3: Dermatologji C 1.5 12 6   18 II Dep. Klinik
  Moduli 4: Inf. Dermatologji C 0.5 4 2   6 III Dep Infermieristik
  Gjithsej   5 40 20   60    
16 Lenda: Okulistike-ORL                
  Modulet                
  Moduli 1: Okulistike B 2 16 8   24 III Dep. Klinik
  Moduli 2: Inf. Okulistike B 1.5 12 6   18 III Dep Infermieristik
  Moduli 3: ORL B 2 16 8   24 III Dep. Klinik
  Moduli 4:Inf. ORL B 1.5 12 6   18 III Dep Infermieristik
  Gjithsej   7 56 28   84    
17 Lenda: Traumatologji-Ortopedi                
  Modulet                
  Moduli 1: Trauma & Ortopedi B 3 24 12   36 III Dep. Klinik
  Moduli 2: Inf. Traum-Ortopedi B 1.5 12 6   18 III Dep Infermieristik
  Gjithsej   4.5 36 18   54    
18 Lenda: Fizioterapi-Radiologji                
  Modulet                
  Moduli 1: Fizioterapi/Reabilitim D 1.5 12 6   18 II Dep. Paraklinik
  Moduli 2: Radiologji C 1 8 4   12 II Dep. Paraklinik
  Gjithsej   2.5 20 10   30    
19 Lenda: Geriartri                
  Modulet                
  Moduli 1:Geriartri C 2.5 20 10   30 III Dep. Klinik
  Moduli 2: Inf. Geriarti C 0.5 4 2   6 III Dep Infermieristik
  Gjithsej   3 24 12   36    
20 Lenda: Praktika mesimore                
  Modulet                
  Moduli 1:Praktike 1 E 3       36 I Dep Infermieristik
  Moduli 2: Praktike 2 E 6       72 II Dep Infermieristik
  Moduli 3: Praktike 3 E 8       96 III Dep Infermieristik
  Gjithsej   17       204    
21 Lenda: Mikroteza                
  Modulet                
  Moduli 1:Diploma F 5       60 III Tre departamente
  Gjithsej   5       60    

 

Shenim:

Neni 5

Kurrikulat

Kurrikulat e ofruara studentëve gjatë programit të integruar të studimeve të ciklit të dytë në Farmaci në Fakultetin e Shkencave Mjekësore të Universitetit “Reald” gjenden bashkëlidhur kësaj rregulloreje.

Neni 6

Forma e studimit, provimeve dhe verifikimeve të tjera të dijeve të fituara nga studentët

 1. Forma e studimeve të Programit të integruar të studimeve të ciklit të dytë në Farmaci është me kohë të plotë.
 2. Programi perbehet nga 47 lende të organizuara në 21 module, duke përfshirë praktikën profesionale dhe temën e diplomës.
 3. Procesi mësimor përbëhet nga leksionet, punët e laboratorit, projektet dhe detyra, praktikat, seminare dhe punime të tjera të ngjashme të parashikuara në programin mësimor.
 4. Vlerësimi nga pikëpamja akademike leksionet, punët e laboratorit, projektet dhe detyra, praktikat, seminare dhe punime të tjera të ngjashme bëhet në bazë të njësisë matëse orë të zhvilluar në auditor si dhe orë pune të pavarura studimore të kryer nga studenti. Një krediti të formimeve universitare i korrespondojnë 25 orë mësimore punë të studentit. Sasia mesatare e punës së kryer gjatë një viti studimesh universitare nga një student me kohë të plotë është 60 kredite ose 1500 orë mësimore punë të studentit. Këto përfshijnë orë në auditor dhe orë për punë të pavaruar të tij.
 5. Niveli i suksesit të studentit vlerёsohet mbi bazёn e provimeve semestrale/vjetore; provimeve të fundvitit; detyrave të kursit; prezantimeve; aktivizimeve dhe projekteve.

Neni 7

Frekuentimi

 1. Studenti nё program ka detyrimin tё ndjekё tё paktёn 75% tё aktiviteteve mёsimore kёrkimore tё zhvilluara nё auditor tё lёndёve teorike dhe 90% tё aktiviteteve mёsimorё kёrkimore tё zhvilluara nё laboratorё, tё praktikës.
 2. Studentёt tё cilёt nuk i realizojne kёto norma duhet ta rimarrin pёrsёri atё lёndё me tё gjitha detyrimet pёrkatёse.
 3. Plotësimi apo jo i kushteve ne lidhje me pjesmarrjen, i paraqitet Përgjegjësit të Departamentit nga ana e pedagogut të lёndёs cdo muaj dhe kontrollohet nga Përgjegjësi i Departamentit.

KREU 3

PROCEDURA E PRANIMIT TË STUDENTËVE

Neni 8

Kushtet e Domosdoshme për Aplikim në Programin e integruar të studimeve të ciklit të dytë në Farmaci

 1. Studentët tё cilёt zotёrojnё njё diplomё qё vërteton përfundimin e Maturës, ata persona që zotërojnë një diplomë tjetër studimi të fituar jashtë vendit, të vlerësuar ekuivalente me të, ose ata persona që zotërojnë një diplomë të lëshuar nga një Institucion i arsimit të lartë kanë mundësinë të aplikojnë për t’u pranuar në programin DNP Infemieri që ofron ASAR.
 2. Përzgjedhja e kandidatëve bëhet nga një komision i caktuar nga dekanati mbështetur në dokumentacionin e paraqitur si dhe nëpërmjet intervistës. 

Neni 9                                                           

Procedurat e perzgjedhjes

 1. Perzgjedhja e studentëve behet nga nje komision i caktuar nga Fakulteti I Shkencave Mjekësore të ASAR. Kryetari i komisionit dhe anëtarët përcaktohen nga Dekani i Fakultetit. Numri i anetareve te komisionit duhet te jete gjithnje numer tek dhe jo me i vogel se tre.
 2. Metoda e perzgjedhjes konsiston ne perzgjedhjen e studentëve nepermjet konkurimit te dosjeve. Kriteret e vleresimit vendosen nga Senati Akademik dhe publikohen. Kane perparesi ne vleresim:
 • mesatarja e notave te shkollës së mesme;
 • referenca e kandidatit për student.
 1. Kur komisioni e vlereson te nevojshem, mund te therrase per interviste te gjithe kandidatet ose ata qe e sheh te arsyeshme.
 2. Komisioni vendos me shumice te thjeshte per perzgjedhjen e kandidateve fitues. Vendimi i tij duhet te merret jo me vone se 5 dite nga mbarimi i afatit te paraqitjes se kerkesave nga kandidatet.

Neni 10

Shpallja e fituesve

Komisioni shpall listen e studentëve fitues ne stendat e fakultetit sipas afatit të deklaruar.

Neni 11

E drejta e ankimit

Pas shpalljes se kandidateve fitues Komisioni merr ne shqyrtim ankimet dhe u jep pergjigje atyre brenda 48 oreve. Ne se kandidati i ankimuar mbetet akoma i paqarte nga pergjigja e dhene nga komisioni perzgjedhes, ceshtja i kalon per shqyrtim Keshillit te Fakultetit, i cili merr vendim perfundimtar lidhur me ankimin.

Neni 12

Transferimi i studentëve

 1. ASAR pranon transferime të studentëve në vitet ndërmjetëse nga institucionet e tjera të arsimit të lartë vendase ose të huaja, publike ose private, dhe lejon transferimin e studentëve të saj në institucione të tjera të arsimit të lartë, sipas procedurave të parashikuara në këtë rregullore.
 1. Studenti që dëshiron të transferohet nga një institucion i arsimit të lartë në ASAR duhet t’i paraqesë një kërkesë rektoratit të kësaj shkolle ku të parashtrojë arsyet e transferimit.
 1. Së bashku me kërkesën duhet të paraqesë një kopje të diplomës së shkollës së mesme (të noterizuar), detyrimet e shlyera në shkollën dërguese me notat përkatëse, një kopje të programeve të disiplinave të shlyera dhe një dokument identifikimi.
 1. Dokumentacioni i percillet Fakultetit perkates, i cili ben vleresimin e lendeve sipas programeve te tij mesimore, percakton programin e studimit ku duhet te vazhdoje aplikanti dhe provimet plotesuese që ai do të duhet të shlyejë, nëse është e nevojshme.
 1. Rektorati, pasi merr mendimin e dekanatit te fakultetit, njofton kerkuesin per pranimin e kerkeses dhe urdheron regjistrimin e tij.
 1. Ne çdo rast kerkuesi duhet te pranoje pagesën e tarifes nga dita e regjistrimit.

Neni 13

Numri i studentëve

Numri minimal i studentëve në Programin e Integruar të DNP është 5 (pesë)dhe ai maksimal është 80 (pesëdhjetë).

Për zhvillimin e veprimtarive praktike të procesit mësimor grupet mësimore ndahen në grupe me rreth12-15 studentë.

Neni 14

Sigurimi i cilesise

Grupi i Sigurimit të Cilësisë së Brendshme përbën njësinë përgjegjëse për sigurimin e brendshëm të cilësisë në ASAR, grupi drejtohet nga Kancelari, Përgjegjësi i Sekretarisë Mësimore, një pedagog i brendshëm, një përfaqësues ekspert i jashtëm dhe një përfaqësues nga organizimet studentore të institucionit.

Grupi i Sigurimit të Cilësisë së Brendshme vlerëson periodikisht efikasitetin e veprimtarive mësimore, kërkimore dhe të veprimtarive administrative të institucionit. Grupi ka akses në të gjitha të dhënat e Institucionit dhe publikon rezultatet e vlerësimit të kryer.

Neni 15

Financimet dhe kostot e menaxhimit

 1. Kostot e DNP Infermieri perballohen kryesisht nga te ardhurat (hyrjet) e siguruara nga tarifat e regjistrimit (aplikimit) te kandidateve, si dhe tarifat e shkollimit te studenteve te regjistruar pranë Universitetit “Reald”.
 1. Kostot e menaxhimit të Programit DNP Infermierindahen si më poshtë:

 

– Shperblimi per organizimin e programit dhe drejtimin ne tij                                   10 %;

– Shperblimi per oret mesimore te personelit akademik                                60 %;

– Materiale didaktike, bibliografike etj,                                                               10 %;

– Blerje materialesh te inventarizueshme                                                          8 %;

– Shpenzime per promovimin e programit                                                            3 %;

– Shpenzime te tjera                                                                                                  9 %.

KREU 4

DISPOZITA TË FUNDIT

Neni 16R

Miratimi dhe zbatimi i Rregullores

Kjo rregullore hyn në fuqi në ditën e miratimit të saj në Senatin Akademik të Universitetit “Reald” dhe zbatimi i saj sigurohet nga Rektori.

 

KANCELARI                                                                              REKTORI

Esmeralda MUSKAJ                                  PROF. DR. SABIT BROKAJ

 

No Comments

Add your review