Plani mësimor i programit të ciklit të parë të studimit: Bachelor në Menaxhim

Miratoi
Rektori

Prof. Dr. Sabit Brokaj

Plani mësimor i programit të ciklit të parë të studimit: Bachelor në Menaxhim

Viti akademik/forma e studimit:2016-2017/me kohë të plotë

 

Orë mësimire
 

Nr

 

Lëndë/Module

Tipi i veprimit Semestri ECTS  

Leksione

 

Seminare

 

Laborator

 

Totali

1 Mikroekonomi A I 7 45 30 0 75
2 Sociologji A I 6 30 30 0 60
3 Bazat e Financës B I 7 45 30 0 75
4 Anglisht E I 5 0 45 0 45
5 Shkrim Akademik C I 6 30 30 0 60
1 Makroekonomi A II 8 45 30 0 75
2 Matematikë e Përgjithshme A II 8 45 30 0 75
3 Hyrje në Informatikë E II 7 45 15 15 75
4 Anglisht, Italisht,

Gjermanisht

D II 6 0 60 0 60
  GJITHSEJ VITI   I     60 285 300 15 600
Orë  mësimore
 

Nr

 

Lëndë/Module

Tipi i veprimit Semestri ECTS  

Leksione

 

Seminare

 

Laborator

 

Totali

1 Mikroekonomi e   ndermjetme B III 6 30 30 0 60
2 Baza Kontabiliteti C III 6 30 30 0 60
3 Statistikë A III 8 45 15 15 75
4 Parimet e Marketingut B III 6 30 30 0 60
5 E Drejtë Biznesi C III 5 30 15 0 45
1 Menaxhim Biznesi B IV 8 45 30 0 75
2 Matematikë e zbatuar në biznes B IV 7 45 30 0 75
3 Kontabilitet Financiar B IV 7 45 30 0 75
4 Menaxhim i Burimeve Njerëzore B IV 7 30 30 0 60
GJITHSEJ  VITI  II     60 345 240 15 600
               
 

Nr

 

Lëndë/Module

Tipi i veprimit Semestri ECTS  

Leksione

 

Seminare

 

Laborator

 

Totali

1 Drejtim Financiar B V 8 45 30 0 75
2 Menaxhim I  operacioneve B V 7 45 30 0 75
3 Sjellje Organizative B V 6 30 30 0 60
4 Sipërmarrja e  biznesit të vogël B V 7 45 30 0 75
5 Biznes Ndërkombëtar B V 7 45 30 0 75
1 Etikë Biznesi/ Komunikim në Biznes D VI 6 30 30 0 60
2 Menaxhimi i marketingut B VI 6 30 30 0 60
3 Praktikë Mësimore E VI 6 120
4 Mikroteza F VI 7 70
GJITHSEJ  VITI  III     60 270 210 0 670
GJITHSEJ  I-III     180 900 750 30 1870

Përgjegjës Departamenti Dr. Përparim Fakaj
Dekani Prof. Dr. Spiro Caushi