Plani mësimor i programit të ciklit të parë të studimit: Bachelor në Financë

Miratoi
Rektori

Prof. Dr. Sabit Brokaj

Plani mësimor i programit të ciklit të parë të studimit: Bachelor në Financë

Viti akademik/forma e studimit: 2015-2016/me kohë të plotë


            Orë mësimire      
 

Nr

 

Lëndë/Module

Tipi i veprimit Semestri ECTS  

Leksione

 

Seminare

 

Laborator

 

Totali

 

Frekuentimi

1 Mikroekonomi A I 7 45 30 0 75 I Detyrueshëm
2 Sociologji A I 6 30 30 0 60 I Detyrueshëm
3 Bazat e Financës B I 7 45 30 0 75 I Detyrueshëm
4 Gjuhë e Huaj    1 E I 5 0 45 0 45 I Detyrueshëm
5 Shkrim Akademik C I 6 30 30 0 60 I Detyrueshëm
1 Makroekonomi A II 8 45 30 0 75 I Detyrueshëm
2 Matematikë e Përgjithshme A II 8 45 30 0 75 I Detyrueshëm
3 Informatikë E II 7 45 15 15 75 I Detyrueshëm
4 Gjuhë e Huaj  2

(Anglisht,Italisht,

Gjermanisht)

D II 6 0 60 0 60 I Detyrueshëm
  GJITHSEJ VITI  I     60 285 300 15 600
            Orë  mësimore      
 

Nr

 

Lëndë/Module

Tipi i veprimit Semestri ECTS  

Leksione

 

Seminare

 

Laborator

 

Totali

 

Frekuentimi

1 Mikroekonomi e   ndermjetme B III 6 30 30 0 60 I Detyrueshëm
2 Baza Kontabiliteti C III 6 30 30 0 60 I Detyrueshëm
3 Statistikë A III 8 45 15 15 75 I Detyrueshëm
4 Parimet e Marketingut B III 6 30 30 0 60 I Detyrueshëm
5 E Drejtë Biznesi C III 5 30 15 0 45 I Detyrueshëm
1 Menaxhim Biznesi B IV 8 45 30 0 75 I Detyrueshëm
2 Matematikë  Financiare B IV 7 45 30 0 75 I Detyrueshëm
3 Kontabilitet Financiar B IV 7 45 30 0 75 I Detyrueshëm
4 Financë Publike B IV 7 45 30 0 75 I Detyrueshëm
GJITHSEJ  VITI  II     60 345 240 15 600
            Orë mësimore      
 

Nr

 

Lëndë/Module

Tipi i veprimit Semestri ECTS  

Leksione

 

Seminare

 

Laborator

 

Totali

 

Frekuentimi

1 Drejtim Financiar B V 8 45 30 0 75 I Detyrueshëm
2 Paraja dhe Bankat B V 7 45 30 0 75 I Detyrueshëm
3  Etikë Biznesi/ Komunikim në Biznes B V 6 30 30 0 60 I Detyrueshëm
4 Menaxhim I Burimeve Njerëzore B V 6 30 30 0 60 I Detyrueshëm
5 Kontabilitet Kosto Drejtim B V 6 30 30 0 60 I Detyrueshëm
1 Investime D VI 7 45 30 0 75 I Detyrueshëm
2 Biznes Nderkombëtar B VI 7 45 30 0 75 I Detyrueshëm
3 Praktikë Mësimore E VI 6 120 I Detyrueshëm
4 Mikroteza F VI 7 70 I Detyrueshëm
GJITHSEJ  VITI  III     60 270 210 0 670  
Totali I+II+II 180 900 750 30 1870  

 

Përgjegjës Departamenti: Prof. As Ëngjell Liçaj
Dekani: Prof. Dr. Spiro Caushi