Plani mësimor i programit të ciklit të parë të studimit: Bachelor në Financë

 

         FINANCE
Disiplina  të    formimit    të    përgjithshëm       
(51 )48  kredite    

     1    

MAT  151

Moduli  :    Matematike    e    pergjithshme    

7  kredite    

MAT  152

Moduli  :    Matematike    e    zbatuar    

7  kredite    

     2    

ECN  141

Mikroekonomi

 7 kredite    

    3

ECN   263

Mikroekonomi e   ndermjetme

6  kredite    

  4  

ECN  172
FIN 376  

Makroekonomi
Investime

8 kredite    
7  kredite    

  5  

BIZ  181

Sociologji

6 kredite    

  6

ALB 395

Shkrim  akademik    

6 kredite    

     

 

 

 

     
Disiplina  të    formimit    karakterizues    të    programit    
(80)81 kredite   

    7     

FIN   375

Paraja dhe Banka

7  kredite    

 

  8   

FIN  111

Moduli  :    Baza kontabiliteti    

(8) 6 kredite    

FIN 112 

Moduli:    Kontabilitet    financiar

(8 )  7kredite    

 9     

FIN  263

Moduli:   Bazat e Finances

7 kredite    

FIN  2 63
FIN 264

Moduli ;   Financat Publike
Moduli;    Drejtim Financiar

 

7  kredite 
8   kredite      

   10

MEN  273

     Parimet e Marketingut          

6  kredite    

  11  

MEN  315

Biznes    nderkombetar    

7 kredite    

   12
13
 

FIN 385

MEN 345

Kontabilitet Kosto-drejtim 

Menaxhim    i    burimeve    njerezore    

 

  6   kredite
 
7  kredite       

  14

MEN 224  

Menaxhim    biznesi    

 

 8  kredite    

Disiplina formuese dhe integruese (11) 13 kredite 16 DRE 274 E  drejte  biznesi ( 4) 5 kredite
17 MAT  283  Statistike (7) 8 kredite
Veprimtari formuese për njohjen e gjuhes se huaj, informatike, praktike profesionale (19 ) 21 kredite 18 ENG 131 Anglisht 5 kredite
ENG 132/FRE 132/GER 132/ IT 132/ Anglisht/Frengjisht/Gjermanisht/Italisht/Spanjisht 5 kredite
19 CSE 244 Hyrje në Informatikë (4)6 kredite
20 MEN 396 Praktika profesionale 5 kredite
Lëndë me zgjedhje
Disiplina formuese të zgjedhura nga studentët 11 kredite) 21 MEN  356 Taksimi 5 kredite
22 MEN  366 Tregjet dhe institucionet financiare 5 kredite
Pregatitja e Tezes së Diplomes / Provimi i Pergjithshem ne Finance (7 kredite) 23 FIN 399 Teza e diplomës 7 kredite