post

Objektivat

Akademia e Studimeve të Aplikuara ” REALD” ka për objektiv :

 • Të sigurojë programe diplomimi integrale që përfshijnë kërkimet inovative, mësimdhënie, përvetësimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të dijeve.
 • Të tërheqë dhe të vlerësojë studentët  ekselentë të  Maturës Shtetërore.
 • Të evolojë dhe ti përgjigjet kërkesave akademike dhe nevojave të studentëve.
 • Të sigurojë një mekanizëm të mirë për zhvillimin e karrierës së anëtarëve të tij.
 • Të krijojë bashkëpunime akademike me universitetet e tjera.
 • Të përgatisë profesionalisht studentët si specialistë të lartë nëpërmjet mësimdhënies, të aftë për të përballuar sfidat e kohës.
 • Të kryejë studime shkencore në fushat që mbulon me tematikë që  në dobi të zhvillimit të vendit,  si në fushën e arsimit,ashtu dhe të praktikës jetësore.
 • Të formojë shkencëtarë të rinj nëpërmjet punës së përkushtuar të stafit akademik të ASAR-it, dhe punës individuale të pedagogëve të rinj dhe studentëve.
 • Të kryejë kualifikimin e vazhdueshëm të stafit akademik të Akademisë duke kontribuar në jetën akademike, shkencore dhe kulturore të vendit tonë nëpërmjet një mekanizmi të mirë për zhvillimin e karrierës së anëtarëve.
 • Të zgjerojë aktivitetin e tij në të gjithë territorin e Shqipërisë dhe jashtë saj, me qëllim bashkëpunimi dhe shkëmbimi përvoje akademike e shkencore.
 • Modernizimin e metodave të punës dhe të proçedurave të transmetimit të mësimdhënies dhe kontrollit të dijeve, udhëheqjes së tezave të diplomave të 2 ciklet e studimeve, të projekteve etj, përgatitjen e materialeve didaktike nëpërmjet teknologjive të informacionit si dhe përmirësimi i vazhdueshëm i raportit pedagog/student.
 • Të forcojë autonominë universitare në fushat mësimore dhe shkencore, në zbatim të ligjshmërisë, në përputhje me misionin dhe kapacitetin e tij.
 • Akademia e Studimeve të Aplikuara “REALD”  ofron programe studimesh cilësore, të qëndrueshme dhe të krahasueshme me sistemet arsimore evropiane të arsimit të lartë.
 • Akademia e Studimeve të Aplikuara “REALD” , ka si qëllim që veprimtaria e stafit akademik dhe mbështetës ta rendisë atë ndër Universitetet më të mira në Shqipëri.