post

Lëndët e Programit Infermieri

KODI I LENDEVE Tipi i veprimit Semestri ECTS Orë mësimore Ore jashte auditorit Frekuentimi
Module PEDAGOGU Leksione Seminare Laborator/Praktikë Totali
LAT 100 Lenda e Gjuhe se huaj MOD 100 Latinisht FABIOLA SPAHIU B I 3 24 12 0 36 39 I Detyrueshëm
ITA 100 Gjuhë e huaj D I 2 16 8 0 24 26 Me zgjedhje
Italisht STAFF
ENG 100 Anglisht I LEDI MERKAJ E I 2 20 10 30 32.5
ENG 101 Anglisht II LEDI MERKAJ E I 2 20 10 0 30 32.5 I Detyrueshëm
PSI 100 Lenda e Shkencave Sociale  MOD 101 Psikologji  Mjeksore MARJOLA MUHAJ A I 1.5 12 6 0 18 19.5 I Detyrueshëm
ETK  100 Etike dhe deontologji MARJOLA MUHAJ A I 1 8 4 0 12 12.5
LEG 100 Legjislacion  Shëndetësor/mjekwsi ligjore MARJOLA MUHAJ A I 1 8 4 0 12 12.5 I Detyrueshëm
SOC 100 Sociologji ARLINDA DALIPAJ A I 1.5 12 6 0 18 19.5 I Detyrueshëm
INF 101 Lenda e Anatomise  MOD 102 Anatomi   Normale A I 5 40 20 0 60 65 I detyrueshem
VOJSAVA RAMAJ
INF 102 Anatomi Patologjike A I 1.5 12 6 0 18 19.5 I detyrueshem
INF 103 Fiziologji SOTIR VANGJELI A I 4 32 16 0 48 52 I Detyrueshëm
 BIO 100 Lenda Paraklinike MOD 103 Biokimi  Mjekësore EVA MAZAJ A I 3.5 28 14 0 42 39 I Detyrueshëm
BIO 110 Biologji e përgjithshme ELEKTRA SPAHIU A I 2.5 20 10 0 30 32.5 I detyrueshem
INFO 100 Lenda e Sherbimit Komunitar MOD 104 Informatikë/ menaxhim I sistemit infermieror D I 2 16 8 0 24 26 Me zgjedhje
STAFF
INF 104 Shëndet publik VITORI HASANI C I 2 16 8 0 24 26 I Detyrueshëm
ECO 100 Ekonomi Shëndeti MARJOLA MUHAJ A I 1.5 12 6 0 18 19.5 I Detyrueshëm
INF 105 Lenda e Formimit te Pergjithshem MOD 105 Histologji A II 3 24 12 0 36 39 I Detyrueshem
BIO 120 Mikrobiologji KRENAR A II 3 24 12 0 36 39 I Detyrueshem
STAT 100 Statistikë MARJETA A II 2 16 8 0 24 26 I Detyrueshëm
INF 106 Shëndet mjedisor VITORI HASANI C II 2 16 8 0 24 26 I Detyrueshëm
INF 107 Lenda e Infermieristikes  MOD 106 Puerikulture CELESTINA MEMAJ B II 3 24 12 0 36 39 I Detyrueshëm
INF 108  Inf. Puerikulture CELESTINA MEMAJ B II 3 24 12 0 36 39 I detyrueshem
INF 109 Infermieristikë 1 VASILIKA PRIFTI B II 5 40 20 0 60 65 I Detyrueshëm
INF 110 Lenda e praktikes MOD 107 Praktikë 1 CELESTINA MEMAJ E II 3 0 0 36 36 39 I Detyrueshëm
GJITHSEJ VITI I  60 464 232 36 732 785.5
Nr Tipi i veprimit Semestri ECTS Orë mësimore Frekuentimi
Lenda Modulet Leksione Seminare Laborator/Praktikë Totali Ore jashte auditorit
INF 200 Lenda e Farmakologjise  MOD 201 Farmakologji YLLKA KOTORRI A III 3.5 28 14 0 42 45.5 I Detyrueshëm
INF 201 Imunologji FABIOLA SPAHIU D III 2 16 8 0 24 26 Me zgjedhje
GEN 200 Gjenetikë/biologji molekulare SOTIR VANGJELI D III 1 8 4 0 12 13 Me zgjedhje
INF 209 Lenda infermieristike II MOD 202 Infermieristikë 2 VASILIKA PRIFTI B III 5 32 16 0 48 52 I Detyrueshëm
INF 205 Lenda e semundjeve te brendshme I MOD 203 Inf Kirurgji I VASILIKA PRIFTI B III 3 24 12 0 36 39 I Detyrueshëm
INF 204  Inf Semundje e brendshme I VASILIKA PRIFTI B III 3.5 28 14 0 42 45.5 I Detyrueshëm
INF 202
Kirurgji I YLLKA STRAMARKO B III 4 32 16 0 48 52 I Detyrueshëm
INF 203 Semundje të brendshme I SOTIR VANGJELI B III 4 32 16 0 48 52 I Detyrueshëm
INF 206 Lenda  e Pediatrise MOD 204 Pediatri I STAFF B IV 4 32 16 0 48 52 I Detyrueshëm
INF 207 Inf Pediatri I CELESTINA MEMAJ B IV 3.5 28 14 0 42 45.5 I Detyrueshëm
INF 208 Obstetrike VOJSAVA RAMAJ B IV 2 16 8 0 24 26 I Detyrueshëm
INF 211 Inf. Obstetrikë CELESTINA MEMAJ C IV 2 16 8 0 24 26 I Detyrueshëm
INF 212 Semundje infektive VITORI HASANI B IV 2 16 8 0 24 26 I Detyrueshëm
INF 213 Inf. Semundje Infektive CELESTINA MEMAJ B IV 1 8 4 0 12 13 I Detyrueshëm
INF 214 Lenda e Shendetit Mendor MOD 205 Neurologji EJONA ZILJA C IV 1.5 12 6 0 18 19.5 I Detyrueshëm
INF 215 Inf neurologji EJONA ZILJA C IV 1 8 4 0 12 13 I Detyrueshëm
INF 216 Psikiatri EJONA ZILJA C IV 1.5 12 6 0 18 19.5 I Detyrueshëm
1NF 208 Inf Psikiatri EJONA ZILJA C IV 1 8 4 0 12 13 I Detyrueshëm
Lenda me Zgjedhje  MOD 206 Dermatologji VOJSAVA RAMAJ C IV 1.5 12 6 0 18 19.5 I Detyrueshëm
INF 217  Inf. Dermatologji VOJSAVA RAMAJ C IV 1 4 2 0 6 6.5 Me zgjedhje
INF 218 Fizioterapi /rehabilitim në komunitet LUISIANA MEMUSHAJ D IV 1.5 12 6 0 18 19.5 Me zgjedhje
INF 219 Radiologji STAFF C IV 1 8 4 0 12 13 I Detyrueshëm
INF 220 Onkologji STAFF C IV 2 16 8 0 24 26 I Detyrueshëm
INF 221 Inf Onkologji STAFF C IV 0.5 4 2 0 6 6.5 I Detyrueshëm
INF 210 Lenda Praktike  MOD 207 Praktikë 2 VASILIKA PRIFTI E IV 7 0 0 72 72 78 I Detyrueshëm
GJITHSEJ VITI  II 60 412 206 72 690 747.5
Kodi I lendes Tipi i veprimit Semestri ECTS Orë mësimore Frekuentimi
lenda Module PEDAGOGU Leksione Seminare Laborator/Praktikë Totali Ore jashte auditorit
INF 306 Lenda e Shendetit riprodhues  MOD 301 Gjinekologji VOJSAVA RAMAJ B V 3 24 12 0 36 39 I Detyrueshëm
INF 307 Inf  Gjinekologji CELESTINA MEMAJ B V 2 16 8 0 24 26 I Detyrueshëm
INF 308 Shendet riprodhues VITORI HASANI C V 2 16 8 0 24 26 I Detyrueshëm
INF 309 Inf Shendet riprodhues CELESTINA MEMAJ C V 0.5 4 2 0 6 6.5 I Detyrueshëm
INF 302 Lenda e Semundjeve te Brendshme II MOD 302 Kirurgji 2 YLLKA STRAMARKO B V 4 32 16 0 48 52 I Detyrueshëm
INF 305 Inf Kirurgji II VASILIKIA PRIFTI B V 2 16 8 0 24 26 I Detyrueshëm
INF 303 Semundje e Brendshme II SOTIR VANGJELI B V 3.5 28 14 0 42 45.5 I Detyrueshëm
INF 304 Inf semundje e brendshme VASILIKIA PRIFTI B V 3.5 28 14 0 42 45.5 I Detyrueshëm
INF 311 Lenda e specialiteteve te shqisave MOD 303 Okulistikë VOJSAVA RAMAJ B V 2 32 16 0 48 56 I Detyrueshëm
INF 313 `ORL VOJSAVA RAMAJ B VI 2 32 16 0 48 56 I Detyrueshëm
INF 312 Inf okulistike VOJSAVA RAMAJ B V 1.5 12 6 0 18 19.5 I Detyrueshëm
INF 314 Inf ORL VOJSAVA RAMAJ B VI 1.5 12 6 0 18 19.5 I Detyrueshëm
INF 315 Lenda e Traumatologjise  MOD 304 Dietologji/Pedagogji STAFF D VI 1 8 4 0 12 13 Me zgjedhje
INF 316 Traumatologji dhe  ortopedi FABIOLA SPAHIU B VI 3 24 12 0 36 39 I Detyrueshëm
INF 317  Inf Traumatologji dhe  ortopedi VASILIKA PRIFTI B VI 1.5 12 6 0 18 19.5 I Detyrueshëm
INF 318 Anestezi dhe Reanimacion FABIOLA SPAHIU B VI 2.5 20 10 0 30 32.5 I Detyrueshëm
INF 319 Inf Anestezi dhe Reanimacion VASILIKA PRIFTI B VI 2 16 8 0 24 26 I Detyrueshëm
INF 320 Geriartri VITORI HASANI C VI 2.5 20 10 0 30 32.5 I Detyrueshëm
INF 321 Inf Geriatri CELESTINA MEMAJ C VI 0.5 4 2 0 6 6.5 I Detyrueshëm
INF 306 Lenda e Pediatrise  MOD 305 Pediatri II STAFF B V 3.5 28 14 0 42 45.5 I Detyrueshëm
INF 307 Inf Pediatri II CELESTINA MEMAJ B V 3 24 12 0 36 39 I Detyrueshëm
INF 310 Lenda e Praktikes III MOD 306 Praktikë   3 VASILIKA PRIFTI E VI 8 0 0 96 96 104 I Detyrueshëm
INF 322 Lenda e mbrojtjes se Diplomes MOD 307 Teza e diplomës STAFF F VI 5 0 0 0 60 65 I Detyrueshëm
GJITHSEJ VITI III 60 408 204 96 768 840

No Comments

Add your review