post

Lëndët e Programit Infermieri

Lista e lëndëve të Programit DNP

Viti i I-re

Nr. Disiplina Tipi  Kreditet Leks Sem Lab Tot Viti Frekuentimi
1 Latinisht, B 3 24 12 36 I I detyrueshem
Italisht/Frengjisht D 2 16 8 24 I I detyrueshem
2 Anglisht 1 E 2.5 20 10 30 I I detyrueshem
3 Psikologji mjekesore A 1.5 12 6 18 I I detyrueshem
Etike-Deontologji A 1 8 4 12 I I detyrueshem
Legjislacion shendetesor A 1 8 4 12 I I detyrueshem
Sociologji/Psiko e pergjithshme A 1.5 12 6 18 I I detyrueshem
4 Anatomi normale A 5 40 20 60 I I detyrueshem
5 Fiziologji A 4 32 16 48 I I detyrueshem
6 Mikrobiologji A 5 40 20 60 I I detyrueshem
7 Histologji A 3 24 12 36 I I detyrueshem
8 Biokimi mjekesore A 3.5 28 14 42 I I detyrueshem
Biologji e pergjithshme A 2.5 20 10 30 I I detyrueshem
9 Informatike/Menaxhim Sist. Inf D 2 16 8 24 I I detyrueshem
Statistike A 2 16 8 24 I I detyrueshem
Ekonomi shendeti A 1.5 12 6 18 I I detyrueshem
10 Shendet publik C 2 16 8 24 I I detyrueshem
Shendet mjedisor C 2 16 8 24 I I detyrueshem
11 Infermjeristike 1 B 5 40 20 60 I I detyrueshem
12 Puerikulture B 4 32 16 48 I I detyrueshem
Inf. Puerikulture B 3 24 12 36 I I detyrueshem
13 Praktike 1 E 3 36 I I detyrueshem
  GJITHSEJ VITI I   60 456 228   720

Viti i II-te

Nr. Disiplina  Tipi  Kreditet Leks Sem Lab Tot Viti Frekuentimi
1 Anglisht 2 E 2.5 20 10 30 II I detyrueshem
2 Anatomi patologjike A 1.5 12 6 18 II I detyrueshem
3 Farmakologji A 3.5 28 14 42 II I detyrueshem
4 Imunologji/Imuno Hematologji D 2 16 8 24 II I detyrueshem
Gjenetike/Biologji molekulare D 1 8 4 12 II I detyrueshem
5 Infermjeristike 2 B 4 32 16 48 II I detyrueshem
6 Kirurgji 1 B 4 32 16 48 II I detyrueshem
Inf. Kirurgji 1 B 3 24 12 36 II I detyrueshem
7 S. Brendshme 1 B 4 32 16 48 II I detyrueshem
Inf. S. Brendshme 1 B 3.5 28 14 42 II I detyrueshem
8 Pediatri 1 B 3.5 28 14 42 II I detyrueshem
Inf. Pediatri 1 B 3.5 28 14 42 II I detyrueshem
9 Obstetrike B 2 16 8 24 II I detyrueshem
Inf. Obstetrike B 2 16 8 24 II I detyrueshem
10 Semundje infektive B 2 16 8 24 II I detyrueshem
Inf. Semundje infektive B 1 8 4 12 II I detyrueshem
11 Neurologji C 1.5 12 6 18 II I detyrueshem
Inf. Neurologji C 1 8 4 12 II I detyrueshem
Psikiatri C 1.5 12 6 18 II I detyrueshem
Inf. Psikiatri C 1 8 4 12 II I detyrueshem
12 Dermatologji C 1.5 12 6 18 II I detyrueshem
Inf. Dermatologji C 0.5 4 2 6 II I detyrueshem
13 Fizioterapi/Rehabilitimi ne komunitet D 1.5 12 6 18 II I detyrueshem
Radiologji C 1 8 4 12 II I detyrueshem
14 Onkologji C 1 8 4 12 II I detyrueshem
Inf. Onkologji C 0.5 4 2 6 II I detyrueshem
15 Praktike 2 E 6 72 II I detyrueshem
  GJITHSEJ VITI II   60 432 216   720    

Viti i III-te

Nr. Disiplina  Tipi  Kreditet Leks Sem Lab Tot Viti Frekuentimi
1 Gjinekologji B 3 24 12 36 III I detyrueshem
Inf. Gjinekologji B 2 16 8 24 III I detyrueshem
2 Shendet riprodhues C 2 16 8 24 III I detyrueshem
Inf. Shendet riprodhues C 0.5 4 2 6 III I detyrueshem
3 Kirurgji 2 B 4 32 16 48 III I detyrueshem
Inf. Kirurgji 2 B 2 16 8 24 III I detyrueshem
4 Okulistike B 2 16 8 24 III I detyrueshem
Inf. Okulistike B 1.5 12 6 18 III I detyrueshem
ORL B 2 16 8 24 III I detyrueshem
Inf. ORL B 1.5 12 6 18 III I detyrueshem
5 Semundjet e brendshme 2 B 3.5 28 14 42 III I detyrueshem
Inf. Semundjet e brendshme B 3.5 28 14 42 III I detyrueshem
Dietologji/Pedagogji D 1 8 4 12 III I detyrueshem
6 Traumatologji & Ortopedi B 3 24 12 36 III I detyrueshem
Inf. Traumatologji & Ortopedi B 1.5 12 6 18 III I detyrueshem
7 Anestezi Reanimacioni B 2.5 20 10 30 III I detyrueshem
Inf. Anestezi Reanimacioni B 2 16 8 24 III I detyrueshem
8 Geriarti C 2.5 20 10 30 III I detyrueshem
Inf. Geriarti C 0.5 4 2 6 III I detyrueshem
9 Pediatri 2 B 3.5 28 14 42 III I detyrueshem
Inf. Pediatri 2 B 3 24 12 36 III I detyrueshem
10 Praktike 3 E 8 96 III I detyrueshem
11 Diplome F 5 60 III I detyrueshem
GJITHSEJ VITI III   60 376 188   720
  TOTALI (I + II+ III)   180       2160    

Lendet dhe Modulet Cikli I Diploma Bachelor ne Infermieri

Nr. Lenda: Shkenca Sociale Tipi i veprimt Kredite Leks Sem Lab Tot Viti Departamenti
1 Modulet
  Moduli 1: Psikologji mjekesore A 1.5 12 6 18 I Dep. Paraklinik
  Moduli 2: Etike deontologji A 1 8 4 12 I Dep. Paraklinik
  Moduli 3: Legjislacion shendetesor A 1 8 4 12 I Dep. Paraklinik
  Moduli 4: Sociologji/Psik e pergj D 1.5 12 6 18 I Dep. Paraklinik
  Gjithsej   5 40 20   60    
2 Lenda: Gjuhe e huaj
  Modulet
  Moduli 1: Anglisht 1 E 2.5 20 10 30 I Dep. Paraklinik
  Moduli 2: Italisht/Frengjisht D 2 16 8 24 I Dep. Paraklinik
  Moduli 3: Latinisht B 3 24 12 36 I Dep. Paraklinik
  Moduli 4: Anglisht 2 E 2.5 20 10 30 II Dep. Paraklinik
  Gjithsej   10 80 40   120    
3 Lenda: Anatomi-Fiziologji
  Modulet
  Moduli 1: Anatomi normale A 5 40 20 60 I Dep. Paraklinik
  Moduli 2: Fiziologji A 4 32 16 48 I Dep Klinik
  Moduli 3: Anatomi patologjike A 1.5 12 6 18 II
  Gjithsej   10.5 84 42   126    
4 Lenda: Mikrobiologji-Histologji
  Modulet
  Moduli 1: Mikrobiologji A 5 40 20 60 I Dep. Paraklinik
  Moduli 2: Histologji A 3 24 12 36 I Dep. Paraklinik
  Gjithsej   8 64 32   96    
5 Lenda: Biologji-Biokimi
  Modulet
  Moduli 1: Biologji e pergjithsh A 2.5 20 10 30 I Dep. Paraklinik
  Moduli 2: Biokimi mjekesore A 3.5 28 14 42 I Dep. Paraklinik
  Gjithsej   6 48 24   72    
6 Lenda: Shendet publik
  Modulet
  Moduli 1: Shendet publik C 2 16 8 24 I Dep. Paraklinik
  Moduli 2: Shendet mjedisor C 2 16 8 24 I Dep. Paraklinik
  Moduli 3: Ekonomi shendeti A 1.5 12 6 18 I Dep. Paraklinik
  Gjithsej   5.5 44 22   66    
7 Lenda: Informatike
  Modulet
  Moduli 1: Statistike A 2 16 8 24 I Dep. Paraklinik
  Moduli 2: Informatike/MIS D 2 16 8 24 I Dep. Paraklinik
  Gjithsej   4 32 16   48    
8 Lenda: Bazat e Infemieristikes
  Modulet
  Moduli 1:Infermieristike 1 B 5 40 20 60 I Dep Infermieristik
  Moduli 2: Infermieristike 2 B 4 32 16 48 II Dep Infermieristik
  Gjithsej   9 72 36   108    
9 Lenda: Pediatri
  Modulet
  Moduli 1: Puriekulture B 4 32 16 48 I Dep. Klinik
  Moduli 2: Inf.Puriekulture B 3 24 12 36 I Dep Infermieristik
  Moduli 3: Pediatri 1 B 3.5 28 14 42 II Dep. Klinik
  Moduli 4: Inf. Pediatri 1 B 3.5 28 14 42 II Dep Infermieristik
  Moduli 5: Pediatri 2 B 3.5 28 14 42 III Dep. Klinik
  Moduli 6: Inf. Pediatri 2 B 3 24 12 36 III Dep Infermieristik
  Gjithsej   20.5 164 82   246    
10 Lenda: Semundjet e brendshme
  Modulet
  Moduli 1: Sem e brendshme 1 B 4 32 16 48 II Dep. Klinik
  Moduli 2: Inf. Sem. Brend 1 B 3.5 28 14 42 II Dep Infermieristik
  Moduli 3: Sem e brendsh 2 B 3.5 28 14 42 III Dep. Klinik
  Moduli 4: Inf. Sem. Brend 2 B 3.5 28 14 42 III Dep Infermieristik
  Moduli 5: Dietologji/Ped D 1 8 4 12 III Dep. Klinik
  Gjithsej   15.5 124 62   186    
11 Lenda: Farmakologji
  Modulet
  Moduli 1: Farmakologji A 3.5 28 14 42 II Dep. Paraklinik
  Moduli 2: Imuno/Imuno Hem D 2 16 8 24 II Dep. Paraklinik
  Moduli 3: Gjenetike/Biologi molekulare D 1 8 4 12 II Dep. Paraklinik
  Gjithsej   6.5 52 26   78    
12 Lenda: Kirurgji
  Modulet
  Moduli 1: Kirurgji 1 B 4 32 16 48 II Dep. Klinik
  Moduli 2: Inf Kirurgji 1 B 3 24 12 36 II Dep Infermieristik
  Moduli 3: Kirurgji 2 B 4 32 16 48 III Dep. Klinik
  Moduli 4: Inf Kirurgji 2 B 2 16 8 24 III Dep Infermieristik
  Moduli 5: Anestezi Reanim B 2.5 20 10 30 III Dep. Klinik
  Moduli 6: Inf. Anest. Reanim B 2 16 8 24 III Dep Infermieristik
  Moduli 7: Onkologji C 1 8 4 12 II Dep. Klinik
  Moduli 8: Inf. Onkologji C 0.5 4 2 6 II Dep Infermieristik
  Gjithsej   19 152 76   228    
13 Lenda: Obstetrike
  Modulet
  Moduli 1: Obstetrike B 2 16 8 24 II Dep. Klinik
  Moduli 2: Inf. Obstetrike B 2 16 8 24 II Dep Infermieristik
  Moduli 3: Gjinekologji B 3 24 12 36 III Dep. Klinik
  Moduli 4: Inf. Gjinekologji B 2 16 8 24 III Dep Infermieristik
  Moduli 5: Shendet riprodhues C 2 16 8 24 III Dep. Klinik
  Moduli 6: Inf. Shendet riprodh C 0.5 4 2 6 III Dep Infermieristik
  Gjithsej   11.5 92 46   138    
14 Lenda: Neuro-Psikiatri
  Modulet
  Moduli 1: Neurologji C 1.5 12 6 18 II Dep. Klinik
  Moduli 2: Inf. Neurologji C 1 8 4 12 II Dep Infermieristik
  Moduli 3: Psikiatri C 1.5 12 6 18 II Dep. Klinik
  Moduli 4: Inf. Psikiatri C 1 8 4 12 II Dep Infermieristik
  Gjithsej   5 40 20   60    
15 Lenda: Semundjet infective
  Modulet
  Moduli 1: Semundje Infektiv B 2 16 8 24 II Dep. Klinik
  Moduli 2: Inf. Sem Infektive B 1 8 4 12 II Dep Infermieristik
  Moduli 3: Dermatologji C 1.5 12 6 18 II Dep. Klinik
  Moduli 4: Inf. Dermatologji C 0.5 4 2 6 III Dep Infermieristik
  Gjithsej   5 40 20   60    
16 Lenda: Okulistike-ORL  
  Modulet  
  Moduli 1: Okulistike B 2 16 8 24 III Dep. Klinik
  Moduli 2: Inf. Okulistike B 1.5 12 6 18 III Dep Infermieristik
  Moduli 3: ORL B 2 16 8 24 III Dep. Klinik
  Moduli 4:Inf. ORL B 1.5 12 6 18 III Dep Infermieristik
  Gjithsej   7 56 28   84    
17 Lenda: Traumatologji-Ortopedi
  Modulet
  Moduli 1: Trauma & Ortopedi B 3 24 12 36 III Dep. Klinik
  Moduli 2: Inf. Traum-Ortopedi B 1.5 12 6 18 III Dep Infermieristik
  Gjithsej   4.5 36 18   54    
18 Lenda: Fizioterapi-Radiologji
  Modulet
  Moduli 1: Fizioterapi/Reabilitim D 1.5 12 6 18 II Dep. Paraklinik
  Moduli 2: Radiologji C 1 8 4 12 II Dep. Paraklinik
  Gjithsej   2.5 20 10   30    
19 Lenda: Geriartri
  Modulet
  Moduli 1:Geriartri C 2.5 20 10 30 III Dep. Klinik
  Moduli 2: Inf. Geriarti C 0.5 4 2 6 III Dep Infermieristik
  Gjithsej   3 24 12   36    
20 Lenda: Praktika mesimore  
  Modulet  
  Moduli 1:Praktike 1 E 3 36 I Dep Infermieristik
  Moduli 2: Praktike 2 E 6 72 II Dep Infermieristik
  Moduli 3: Praktike 3 E 8 96 III Dep Infermieristik
  Gjithsej   17       204    
21 Lenda: Mikroteza  
  Modulet
  Moduli 1:Diploma F 5 60 III Tre departamente
  Gjithsej   5       60    

No Comments

Add your review