post

Programet e Studimit

Akademia e Studimeve të Aplikuara “REALD” zhvillon aktivitetin e tij në  kampusin Universitar  në qytetin e Vlorës. Ai ofron programe studimi 3-vjeçare për diplomat “Bachelor”, (180 kredite); 1.5 vjet për diplomën “Master Profesional”, (90 kredite)  si dhe programe studimi 5-vjeçare Diplomë e Integruar e nivelit të Dytë (300 kredite).

1. Fakulteti i Shkencave Mjekësore me degët:

 1. Master Shkencor në Farmaci 5 Vite Akademike (300 ECTS)
 2. Master Shkencor në Stomatologji 5 Vite Akademike (300 ECTS)
 3. Master Profesional në Menaxhim Infermieror 1 Vit Akademik (60 ECTS)
 4. Bachelor në Infermieri 3 Vite Akademike (180 ECTS)
 5. Bachelor në Fizioterapi 3 Vite Akademike (180 ECTS)

2. Fakulteti i Shkenncave Humane

 1. Bachelor në Menaxhim 3 Vite Akademike (180 ECTS)
 2. Bachelor në Financë 3 Vite Akademike (180 ECTS)
 3. Qëndra e Kërkimit Shkencor

Me kërkesën e Akademisë së Studimeve të Aplikuara “REALD”, dhe mbi bazën e përfundimit të arritur nga Komisioni i Vlerësimit të Kërkesave për IAL jopublik në Republikën e Shqipërisë, Ministria e Arsimit dhe Shkencës miratoi: “Hapjen e Akademisë së Studimeve të Aplikuara “REALD”” në qytetin e Vlorës me VKM Nr. 650, datë 14.09.2011.

Akreditimi Institucional është bërë në vitin 2013 nëpërmjet UMASh Nr. 327, datë 15.08.2013

Me Urdhrin nr. 336 të Ministrit, datë 13.08.2012 për hapjen e programeve të reja në “Akademinë e Studimeve të Aplikuara REALD”  u hapën deget që vijojnë:

Fizioterapi , program i studimit të ciklit të parë “Bachelor”(3 vite akademike).

Master profesional “ Menaxhim Infermieror” (1 vit akademik).

Akademia e Studimeve të Aplikuara “REALD”  do të përgatisë specialistë të lartë, ku në ciklin e parë të studimeve  do të lëshojë diploma “Bachelor” në titujt:

 • Specialist i lartë në: “ Financë ” dhe  “Menaxhim”.
 • Specialist i lartë “Infermier i Përgjithshëm ”, “Fizioterapist”

Në ciklin e dytë të studimeve  do të lëshojë  diploma me titullin :

 • “ Master i Shkencave në Stomatologji”,
 • “Master i Shkencave në Farmaci”.
 • Master Profesional në “Menaxhim Infermieror”.