Blog

Përbërja e Senatit Akademik

Senati Akademik mblidhet periodikisht, së paku 4 herë në viti dhe drejtohet nga Kryetari i Senatit i cili është Rektori. Antarët e Senatit Akademik: Prof.Dr. Sabit Brokaj – Kryetar Prof. Mirko Perano Prof.Dr. Spiro Caushi Prof.Ass.Dr. Sotir Vangjeli Prof.Dr. Engjëll Liçaj Prof.Ass.Dr. Vitori Hasani Prof.Dr. Ylli Shehu Emarisa Dine – Studente

Përshkrimi dhe detyrat e Senatit Akademik

Senati akademik është organ kolegjial vendimmarrës iAkademisë së Studimeve të Aplikuara “REALD”. Ai vendos për problemet më të rëndësishme mësimore shkencore te këtij institucioni. Anëtaret e Senatit akademik përfaqesojne personelin mesimor e shkencor dhe duhet të kenë titull dhe/ose grada shkencore. Ata mund te jenë pedagoge të brendshëm ose te jashtëm. Senati akademik përbëhet nga […]