Blog

Statuti i ASAR

STATUTI KREU 1 DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Institucioni i Arsimit të Lartë Akademia e Studimeve të Aplikuara “REALD” është  institucion i arsimit të lartë, i krijuar në bazë të ligjit Nr 9741, datë 21.05.07, “Për Arsimin e Lartë në Republiken e Shqiperisë”, i ndryshuar me Ligjin Nr. 82 datë 14.02.2013, të Ministrisë së Arsimit dhe […]

Rregullore e ASAR

RREGULLORE E AKADEMINE E STUDIMEVE TE APLIKUARA “REALD” Mbështetur në Ligjin Nr. 10307, datë 22.7.2010 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 9741, datë 21/05/2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar  dhe Statutin e Akademine e Studimeve te Aplikuara “Reald”, Senati Akademik i Akademine e Studimeve te Aplikuara “Reald” miraton […]

Njoftim

Bazuar në ligjin Nr.9741 datë 21.05.2007 për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar në bazë të neneve 49 dhe 50 për punësimin në institucionet e arsimit të lartë. Mbështetur në Statutin dhe rregulloren e përgjithshme të Akademisë së Studimeve të Aplikuara Reald. Kriteret e punësimit për personelin akademik me kontratë përcaktohen në […]

Fjala e Presidentit

PRESIDENTI SERRIK MUSKAJ ASAR, PARTNER I ZHVILLIMIT DHE I TREGUT TË PUNËS Pak nga pak,ASAR po shkon drejt 5-vjeçarit të parë. Që nga themelimi në vitin 2010, ASAR nuk ka reshtur përpjekjet për reformimin, strukturimin dhe kompletimin brenda vetes, apo procese dhe iniciativa të cilat sigurojnë diplomimin me cilësi sa më të lartë të studentëve tanë. […]

Historiku

Akademia e Studimeve të Aplikuara “REALD”u themelua në vitin 2010 , nga Shoqëria ESKELD me president Z. Serrik Muskaj  si vijueshmëri  e vizionit  dhe largpamësisë së tij pasi po e njëjta shoqëri kishte krijuar në 2008, Shkollën 9- vjeçare , Shkollën e Mesme. Përvoja disa vjeçare si dhe të  qënurit biznesmen i cili  ka operuar […]

Objektivat

Akademia e Studimeve të Aplikuara ” REALD” ka për objektiv : Të sigurojë programe diplomimi integrale që përfshijnë kërkimet inovative, mësimdhënie, përvetësimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të dijeve. Të tërheqë dhe të vlerësojë studentët  ekselentë të  Maturës Shtetërore. Të evolojë dhe ti përgjigjet kërkesave akademike dhe nevojave të studentëve. Të sigurojë një mekanizëm të mirë […]