Blog

Rregullore e ASAR

RREGULLORE E AKADEMINE E STUDIMEVE TE APLIKUARA “REALD” Mbështetur në Ligjin Nr. 10307, datë 22.7.2010 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 9741, datë 21/05/2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar  dhe Statutin e Akademine e Studimeve te Aplikuara “Reald”, Senati Akademik i Akademine e Studimeve te Aplikuara “Reald” miraton […]

Njoftim

Bazuar në ligjin Nr.9741 datë 21.05.2007 për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar në bazë të neneve 49 dhe 50 për punësimin në institucionet e arsimit të lartë. Mbështetur në Statutin dhe rregulloren e përgjithshme të Akademisë së Studimeve të Aplikuara Reald. Kriteret e punësimit për personelin akademik me kontratë përcaktohen në […]

Historiku

Akademia e Studimeve të Aplikuara “REALD”u themelua në vitin 2010 , nga Shoqëria ESKELD me president Z. Serrik Muskaj  si vijueshmëri  e vizionit  dhe largpamësisë së tij pasi po e njëjta shoqëri kishte krijuar në 2008, Shkollën 9- vjeçare , Shkollën e Mesme. Përvoja disa vjeçare si dhe të  qënurit biznesmen i cili  ka operuar […]

Objektivat

Akademia e Studimeve të Aplikuara ” REALD” ka për objektiv : Të sigurojë programe diplomimi integrale që përfshijnë kërkimet inovative, mësimdhënie, përvetësimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të dijeve. Të tërheqë dhe të vlerësojë studentët  ekselentë të  Maturës Shtetërore. Të evolojë dhe ti përgjigjet kërkesave akademike dhe nevojave të studentëve. Të sigurojë një mekanizëm të mirë […]