Blog

Përbërja e Rektoratit

Rektorati është organ kolegjal ekzekutiv, i cili ndjek zbatimin e vendimeve në përputhje me funksionet e parashikuara në statutin e ASAR. Rektorati përbëhet nga : Prof.Dr. Sabit Brokaj- Rektor Prof.Dr.Spiro Caushi -ZV.Rektor Prof.Ass.Dr.Sotir Vangjeli   – Dekan i Fakultetit te Shkencave Mjekesore Prof.Dr. Spiro Caushi Dekan i Fakultetit te Shkencave Humane Prof.Dr.Engjëll Liçaj Shef Departamenti […]

Përshkrimi dhe detyrat e Rektorit

Rektori është autoriteti drejtues i ASAR në shkallë akademike . Ai përfaqëson Akademinë e Studimeve të Aplikuara “ REALD” dhe vepron në emër dhe për llogari të saj. Rektori emërohet me vendimin  drejtuesit të shoqërisë për një periudhë 1 vjecare me të drejtë riemërimi. Rektori duhet të ketë titullin “Profesor” ose “Proff/ass. Dr”, “Doktor”( mbrojtur […]