Blog

Përbërja e Rektoratit

Rektorati është organ kolegjal ekzekutiv, i cili ndjek zbatimin e vendimeve në përputhje me funksionet e parashikuara në statutin e ASAR. Rektorati përbëhet nga : Prof.Dr. Sabit Brokaj- Rektor Prof.Dr.Spiro Caushi -ZV.Rektor Prof.Ass.Dr.Sotir Vangjeli   – Dekan i Fakultetit te Shkencave Mjekesore Prof.Dr. Spiro Caushi Dekan i Fakultetit te Shkencave Humane Prof.Dr.Engjëll Liçaj Shef Departamenti […]

Përshkrimi dhe detyrat e Bordit

Bordi është organi kolegjial më i lartë vendimmarrës i Institucionit në nivel Administrativ dhe Financiar. Bordi mbikqyr e kontrollon  veprimtarinë e Institucionit që lidhen me menaxhimin administrativ, financiar, ekonomik,  dhe të pronave të tij. Bordi përbëhet nga Kryetari dhe dy anëtarë të zgjedhur nga Shoqëria Themeluese. Kryetari i Bordit zgjidhet nga anëtarët e tij me 2/3 […]

Përbërja e Senatit Akademik

Senati Akademik mblidhet periodikisht, së paku 4 herë në viti dhe drejtohet nga Kryetari i Senatit i cili është Rektori. Antarët e Senatit Akademik: Prof.Dr. Sabit Brokaj – Kryetar Prof. Mirko Perano Prof.Dr. Spiro Caushi Prof.Ass.Dr. Sotir Vangjeli Prof.Dr. Engjëll Liçaj Prof.Ass.Dr. Vitori Hasani Prof.Dr. Ylli Shehu Emarisa Dine – Studente

Përshkrimi dhe detyrat e Senatit Akademik

Senati akademik është organ kolegjial vendimmarrës iAkademisë së Studimeve të Aplikuara “REALD”. Ai vendos për problemet më të rëndësishme mësimore shkencore te këtij institucioni. Anëtaret e Senatit akademik përfaqesojne personelin mesimor e shkencor dhe duhet të kenë titull dhe/ose grada shkencore. Ata mund te jenë pedagoge të brendshëm ose te jashtëm. Senati akademik përbëhet nga […]

Përshkrimi dhe detyrat e Rektorit

Rektori është autoriteti drejtues i ASAR në shkallë akademike . Ai përfaqëson Akademinë e Studimeve të Aplikuara “ REALD” dhe vepron në emër dhe për llogari të saj. Rektori emërohet me vendimin  drejtuesit të shoqërisë për një periudhë 1 vjecare me të drejtë riemërimi. Rektori duhet të ketë titullin “Profesor” ose “Proff/ass. Dr”, “Doktor”( mbrojtur […]

Tarifat

Tarifat e studimit Tarifat ne ASAR jane te unifikuara ne te tre ciklet e studimit… Per ciklet e studimit Bachelor tarifat jane 1500 Euro viti akademik Per ciklet e studimi Master i Shkencave ne Farmaci dhe Stomatologji  tarifat jane 2500 Euro viti akademik. Master Profesional ne Menaxhim Infermieror eshte 1500 Euro viti akademik. Kohezgjatja e programit […]

Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Përshkrimi i fakultetit: Fakulteti i Shkencave Mjekësore  ofron diploma në të tre ciklet e studimit: “Master i Shkencave” në Stomatologji, (5 vite akademike) “Master i Shkencave” në Farmaci. (5 vite akademike). “Master Profesional” në Menaxhim Infermieror (1.5 vite akademike). “Bachelor” në Fizioterapi  (3 vite akademike). “Bachelor” në Infermieri (3  vite akademike). Mësimdhënia përqendrohet në njohuritë më […]

Fakulteti i Ekonomisë

Përshkrimi i fakultetit: Mbështetur në filozofinë e ASAR , Fakulteti  i Ekonomisë kombinon njohuritë teorike ekonomike me përvojat më të spikatura praktike, duke i përgatitur studentët me cilësi për kërkesat dhe prirjet e tregut të punës në Shqipëri, rajon e më gjerë. Fakulteti i Ekonomisë ofron diploma  të  ciklit  te studimit: Bachelor dhe përbëhet nga […]

Organet Këshilluese

Organet këshilluese Këshilli i Etikës Këshilli i Etikës është organ kolegjial vendimmarrës, i cili ngrihet pranë ASAR-it si një strukturë e përhershme, që shqyrton sjellje të ndryshme të personelit akademik dhe atij ndihmës të institucionit nëse përbëjnë shkelje të etikës ose jo. Këshilli shqyrton gjithashtu edhe sjellje të studentëve gjatë veprimtarisë së tyre mësimore e […]