Blog

Këshilli i Etikës REALD

Kodi i Etikës në Akademine e Studimeve te Aplikuara “Reald” zabohet  në Ligjin Nr.9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e lartë në Republikën  e Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjin Nr.10307, datë 22.07.2010 “Për Arsimin e lartë  në Republikën  e Shqipërisë”. Keshilli i Etikes Keshilli i Etikes diskuton probleme te etikes se jetes te arsimit te larte. Ai i […]

Senati Universiteti Reald

Senati akademik është organ kolegjial vendimmarrës i Akademisë së Studimeve të Aplikuara “REALD”. Ai vendos për problemet më të rëndësishme mësimore shkencore te këtij institucioni. Anëtarët e Senatit akademik përfaqesojnë personelin mesimor e shkencor dhe duhet të kenë titull dhe/ose grada shkencore. Ata mund te jenë pedagoge të brendshëm ose te jashtëm. Senati akademik përbëhet […]

Përbërja e Rektoratit

Rektorati është organ kolegjal ekzekutiv, i cili ndjek zbatimin e vendimeve në përputhje me funksionet e parashikuara në statutin e ASAR. Rektorati përbëhet nga : Prof.Dr. Sabit Brokaj- Rektor Prof.Dr.Spiro Caushi -ZV.Rektor Prof.Ass.Dr.Sotir Vangjeli   – Dekan i Fakultetit te Shkencave Mjekesore Prof.Dr. Spiro Caushi Dekan i Fakultetit te Shkencave Humane Prof.Dr.Engjëll Liçaj Shef Departamenti […]

Përshkrimi dhe detyrat e Bordit

Bordi është organi kolegjial më i lartë vendimmarrës i Institucionit në nivel Administrativ dhe Financiar. Bordi mbikqyr e kontrollon  veprimtarinë e Institucionit që lidhen me menaxhimin administrativ, financiar, ekonomik,  dhe të pronave të tij. Bordi përbëhet nga Kryetari dhe dy anëtarë të zgjedhur nga Shoqëria Themeluese. Kryetari i Bordit zgjidhet nga anëtarët e tij me 2/3 […]

Përbërja e Senatit Akademik

Senati Akademik mblidhet periodikisht, së paku 4 herë në viti dhe drejtohet nga Kryetari i Senatit i cili është Rektori. Antarët e Senatit Akademik: Prof.Dr. Sabit Brokaj – Kryetar Prof. Mirko Perano Prof.Dr. Spiro Caushi Prof.Ass.Dr. Sotir Vangjeli Prof.Dr. Engjëll Liçaj Prof.Ass.Dr. Vitori Hasani Prof.Dr. Ylli Shehu Emarisa Dine – Studente

Përshkrimi dhe detyrat e Senatit Akademik

Senati akademik është organ kolegjial vendimmarrës iAkademisë së Studimeve të Aplikuara “REALD”. Ai vendos për problemet më të rëndësishme mësimore shkencore te këtij institucioni. Anëtaret e Senatit akademik përfaqesojne personelin mesimor e shkencor dhe duhet të kenë titull dhe/ose grada shkencore. Ata mund te jenë pedagoge të brendshëm ose te jashtëm. Senati akademik përbëhet nga […]

Përshkrimi dhe detyrat e Rektorit

Rektori është autoriteti drejtues i ASAR në shkallë akademike . Ai përfaqëson Akademinë e Studimeve të Aplikuara “ REALD” dhe vepron në emër dhe për llogari të saj. Rektori emërohet me vendimin  drejtuesit të shoqërisë për një periudhë 1 vjecare me të drejtë riemërimi. Rektori duhet të ketë titullin “Profesor” ose “Proff/ass. Dr”, “Doktor”( mbrojtur […]

Tarifat

Tarifat e studimit Tarifat ne ASAR jane te unifikuara ne te tre ciklet e studimit… Per ciklet e studimit Bachelor tarifat jane 1500 Euro viti akademik Per ciklet e studimi Master i Shkencave ne Farmaci dhe Stomatologji  tarifat jane 2500 Euro viti akademik. Master Profesional ne Menaxhim Infermieror eshte 1500 Euro viti akademik. Kohezgjatja e programit […]

Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Përshkrimi i fakultetit: Fakulteti i Shkencave Mjekësore  ofron diploma në të tre ciklet e studimit: “Master i Shkencave” në Stomatologji, (5 vite akademike) “Master i Shkencave” në Farmaci. (5 vite akademike). “Master Profesional” në Menaxhim Infermieror (1.5 vite akademike). “Bachelor” në Fizioterapi  (3 vite akademike). “Bachelor” në Infermieri (3  vite akademike). Mësimdhënia përqendrohet në njohuritë më […]