Blog

Këshilli i Etikës REALD

Kodi i Etikës në Akademine e Studimeve të Aplikuara “Reald” zabohet  në bazë të Ligjit Nr.9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e lartë në Republikën  e Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjin Nr.10307, datë 22.07.2010 “Për Arsimin e lartë  në Republikën  e Shqipërisë”. Këshilli i Etikës Këshilli i Etikës diskuton probleme të etikës së jetës të arsimit të lartë. […]

Senati Universiteti Reald

Senati akademik është organ kolegjial vendimmarrës i Akademisë së Studimeve të Aplikuara “REALD”. Ai vendos për problemet më të rëndësishme mësimore shkencore te këtij institucioni. Anëtarët e Senatit akademik përfaqesojnë personelin mesimor e shkencor dhe duhet të kenë titull dhe/ose grada shkencore. Ata mund te jenë pedagoge të brendshëm ose te jashtëm. Senati akademik përbëhet […]

Programet e Studimit

Klikoni mbi linkun për Rregulloren e ASAR Rregullore e Përgjithsme e ASAR Klikoni mbi linkun për Statutin e ASAR Statuti i ASAR Akademia e Studimeve të Aplikuara “REALD” zhvillon aktivitetin e tij në  kampusin Universitar  në qytetin e Vlorës. Ai ofron programe studimi 3-vjeçare për diplomat “Bachelor”, (180 kredite); 1.5 vjet për diplomën “Master Profesional”, (90 […]