Blog

Bibloteka

Biblioteka Një ndër gjërat me shumë rëndësi për ecurinë e studimeve është dhe biblioteka. Ajo përbën një pasuri shumë të çmuar për studentët.  ASAR  i kushton një rëndësi të veçantë bibliotekes  dhe pasurimit të saj përmes shtimit të literatures shkencore.Qëllimi kryesor i bibliotekes  së ASAR-it është të suportojë procesin kërkimor dhe kurrikular të Universitetit dhe të studentëve. Biblioteka […]

Jeta Studentore

Qeveria Studentore Qeveria Studentore, e zgjedhur në mënyrë demokratike nga vetë studentët çdo vit, është organi që përfaqëson interesat e studentëve. Pjesëmarrja e studentëve në qeverisjen e ASAR është realizuar nëpërmjet përfshirjes së përfaqësuesve të tyre në strukturat drejtuese. Përfaqësuesit e Qeverisë Studentore Presidente: SOFIE BENA Senatorët IRISA ZEQAJ DORIELA JANKU KLEA MUSKAJ EMARISA DINE SELA BRAHIMAJ […]