Blog

Përshkrimi dhe detyrat e Bordit

Bordi është organi kolegjial më i lartë vendimmarrës i Institucionit në nivel Administrativ dhe Financiar. Bordi mbikqyr e kontrollon  veprimtarinë e Institucionit që lidhen me menaxhimin administrativ, financiar, ekonomik,  dhe të pronave të tij. Bordi përbëhet nga Kryetari dhe dy anëtarë të zgjedhur nga Shoqëria Themeluese. Kryetari i Bordit zgjidhet nga anëtarët e tij me 2/3 […]