Blog

Pyetësor nga UNDP

Ministria e Arsimit dhe Sportit me mbështetjen e UNDP Albania ka ndërmarrë një proces konsultimi me grupet e interesit me qëllim vlerësimin e rezultateve/problematikave të hasura gjatë zbatimit të ligjit për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor. Në kuadër të këtij procesi është hartuar një pyetësor i cili ka për qëllim të vjelë opinionin e […]

Këshilli i Etikës REALD

Kodi i Etikës në Akademine e Studimeve të Aplikuara “Reald” zabohet  në bazë të Ligjit Nr.9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e lartë në Republikën  e Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjin Nr.10307, datë 22.07.2010 “Për Arsimin e lartë  në Republikën  e Shqipërisë”. Këshilli i Etikës Këshilli i Etikës diskuton probleme të etikës së jetës të arsimit të lartë. […]

Senati Universiteti Reald

Senati akademik është organ kolegjial vendimmarrës i Akademisë së Studimeve të Aplikuara “REALD”. Ai vendos për problemet më të rëndësishme mësimore shkencore te këtij institucioni. Anëtarët e Senatit akademik përfaqesojnë personelin mesimor e shkencor dhe duhet të kenë titull dhe/ose grada shkencore. Ata mund te jenë pedagoge të brendshëm ose te jashtëm. Senati akademik përbëhet […]

ASAR

Prezantimi i Universitetit Reald Përse duhet të zgjidhini ASAR-in(Akademia e Studimeve të Aplikuara “Reald”) Ne ofrojmë, të paktën, nëntë arsye të forta pse duhet të zgjidhni, nga ekselenca akademike e kërkimi shkencor e deri te jeta e gjallë studentore dhe infrastruktura moderne. Akademia e Studimeve të Aplikuara “Reald” është një nga universitetet më të mira […]

Fjala e Presidentit

PRESIDENTI SERRIK MUSKAJ ASAR, PARTNER I ZHVILLIMIT DHE I TREGUT TË PUNËS ASAR ka mbyllur 5-vjeçarin e parë si Institucion i Arsimit të Lartë. Që nga themelimi në vitin 2011, ASAR nuk ka reshtur përpjekjet për reformimin, strukturimin dhe kompletimin brenda vetes, apo procese dhe iniciativa të cilat sigurojnë diplomimin me cilësi sa më të lartë të […]

Jeta Studentore

Qeveria Studentore Qeveria Studentore, e zgjedhur në mënyrë demokratike nga vetë studentët çdo vit, është organi që përfaqëson interesat e studentëve. Pjesëmarrja e studentëve në qeverisjen e ASAR është realizuar nëpërmjet përfshirjes së përfaqësuesve të tyre në strukturat drejtuese. Përfaqësuesit e Qeverisë Studentore Presidente: Olga Maluqi Senatorët IRISA ZEQAJ DORIELA JANKU KLEA MUSKAJ KLOTILDA hOXHA SELA BRAHIMAJ […]

Programet e Studimit

Klikoni mbi linkun për Rregulloren e ASAR Rregullore e Përgjithsme e ASAR Klikoni mbi linkun për Statutin e ASAR Statuti i ASAR Akademia e Studimeve të Aplikuara “REALD” zhvillon aktivitetin e tij në  kampusin Universitar  në qytetin e Vlorës. Ai ofron programe studimi 3-vjeçare për diplomat “Bachelor”, (180 kredite); 1.5 vjet për diplomën “Master Profesional”, (90 […]