Blog

Pyetësor nga UNDP

Ministria e Arsimit dhe Sportit me mbështetjen e UNDP Albania ka ndërmarrë një proces konsultimi me grupet e interesit me qëllim vlerësimin e rezultateve/problematikave të hasura gjatë zbatimit të ligjit për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor. Në kuadër të këtij procesi është hartuar një pyetësor i cili ka për qëllim të vjelë opinionin e […]

Statuti i Kolegjit Universitar “REALD”

STATUTI KOLEGJI UNIVERSITAR "REALD" PJESA E PARË  KREU I PARIME THEMELORE  Neni 1 Kolegji Universitar “REALD”   Kolegji Universitar “REALD” është Institucion Jopublik i Arsimit të Lartë, me karakter akademik, dhe shkencor. Kolegji Universitar “REALD” është person juridik, i pavarur dhe laik. Kolegji Universitar “REALD” ka strukturën e vet akademike dhe administrative, të miratuar nga [...]

Departamenti i Stomatologjisë

FAKULTETI  I SHKENCAVE MJEKËSORE DEPARTAMENTI   I STOMATOLOGJISË      Stafi  akademik, Fakulteti i Shkencave Mjekesore, Departamenti i  Stomatologji, Viti akademik 2016-2017 PAE (Emër mbiemër) Titulli/Grada PAK(emër mbiem) Titulli/ Grada 1. Gjergj             Bocari Dr. Votim      Shehu Msc 3. Emin              Kuzumi Dr. Meda       Pulaj Msc  4. Petraq           Mustaqe Dr. 5. Vojsava         Ramaj Mjeke specialiste 6 Ariela              Dema Msc […]

Departamenti i Fizioterapisë

PLANI MESIMOR CIKLI I PARE BACHELOR FIZIOTERAPI VITI I Nr  KODI LENDA ECTS SIM 1   ANATOMI E NJERIUT, FIZIOLOGJI. HISTOLOGJI 17   MODULET ANA 101 ANATOMI  9,5 I HIS 102 HISTOLOGJI- EMBRIONOLOGJI  2,5 II FIS 121 FIZIOLOGJI   5 I 2   SHKENCAT BIOLOGJIKE, MIKROBIOLOGJI 10,5   MODULET BIO 102 BIOLOGJI  2 I BIO 112 [...]

Qendra e Këkimit Shkencor

  STRATEGJIA DHE PLANI I PUNËS AFATMESËM i Kërkimit Shkencor për periudhën  2015-2018 Mision i institucioneve të arsimit të lartë është të realizojë  kërkimin shkencor dhe të sigurojë raportin e përshtatshëm ndërmjet mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe shërbimeve që ofron. Institucionet e arsimit të lartë luajnë  një rol shumë të madh për zhvillimin e shkencës, sepse […]

Departamenti i Financës

FAKULTETI I EKONOMISË DEPARTAMENTI  I  FINANCËS PAE (Emër mbiemër) Titulli/Grada PAK (emër mbiemër) Titulli/ Grada 1. Dudi               Suli Prof.Ass  Filloreta   Madani Dr. 2. Dafina            Nazaj Dr. 3.Rafaelle           Cerrato Dr. 4. Marjeta           Balaj Msc 5.Arqile              Mishtaku Dr. 6. Marjola          Muhaj Msc 7. Bruno             Kamaj Msc Përgjegjës i Departamentit Prof.Ass. Dudi Suli

Departamenti Menaxhim

FAKULTETI  I EKONOMISË DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT PAE (Emër mbiemër) Titulli/Grada PAK(emër mbiem) Titulli/ Grada 1. Spiro         Caushi Prof.Dr. Ëngjëll   Liçaj Prof.As 2. Perparim     Fakaj Dr 3. Mirko        Ferrano Dr 4. Ermira      Kushta Msc 5. Laert         Mezani Msc 6.Kozeta      Halili Msc 7. Arlinda   Dalipi Msc Përgjegjës i Departamentit Dr. Përparim Fakaj

Lendet e Programit Farmaci

Ngarkesa mesimore e konvertuar  per Vitin Akademik 2017- 2018 Departamenti FARMACI Nr. KODI LENDA ECTS Auditor Ngarkesa e Konvertuar Leksione Ushtrime/Seminare Laboratore Praktike mesim/profes  Det Kursi Semestri I Semestri II 1x1.5h 1x1h 1x0.8h 1x0.5h  Sem I 1 KIM 121 KIMI E PERGJITHSHME DHE INORGANIKE 1 7 3 2 1 0 90   ADELINA SKENDERI   [...]

Lëndët e Programit Infermieri

KODI I LENDEVE Tipi i veprimit Semestri ECTS Orë mësimore Ore jashte auditorit Frekuentimi Module PEDAGOGU Leksione Seminare Laborator/Praktikë Totali LAT 100 Lenda e Gjuhe se huaj MOD 100 Latinisht FABIOLA SPAHIU B I 3 24 12 0 36 39 I Detyrueshëm ITA 100 Gjuhë e huaj D I 2 16 8 0 24 26 [...]