post

Këshilli i Etikës REALD

Kodi i Etikës në Akademine e Studimeve te Aplikuara “Reald” zabohet  në Ligjin Nr.9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e lartë në Republikën  e Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjin Nr.10307, datë 22.07.2010 “Për Arsimin e lartë  në Republikën  e Shqipërisë”.

Keshilli i Etikes

  1. Keshilli i Etikes diskuton probleme te etikes se jetes te arsimit te larte. Ai i ben propozime Rektorit per keto çeshtje. Anetaret e Keshillit te Etikes perzgjidhen nga Senati, per nje periudhe katervjecare.
  2. Keshilli i Etikes shqyrton dhe merr vendime mbi çeshtje qe i parashtrohen nga personeli akademik dhe administrativ i Institucionit si dhe nga studentet, lidhur me etiken e studentit dhe te personelit akademik dhe administrativ perkates. Keshilli i Etikes merr vendime duke u bazuar ne rregulloret e brendshme te institucionit.
  3. Keshilli i Etikes miraton rregulloren e tij te brendshme. Rregullorja e brendshme percakton ne menyre te hollesishme te drejtat, detyrat, organizimin dhe funksionimin e Keshillit te Etikes.
Nr Emër Mbiemër Funksioni Funksioni në këshill
1 Sabit  Brokaj Prof. Dr. Kryetar
2 Spiro  Caushi Pedagog Anëtar
3 Vitori  Hasani Pedagoge Anëtare

Per me shume Lexoni:

Rregullore e Kodit te Etikes

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.