post

Këshilli i Etikës REALD

Kodi i Etikës në Akademine e Studimeve të Aplikuara “Reald” zabohet  në bazë të Ligjit Nr.9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e lartë në Republikën  e Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjin Nr.10307, datë 22.07.2010 “Për Arsimin e lartë  në Republikën  e Shqipërisë”.

Këshilli i Etikës

  1. Këshilli i Etikës diskuton probleme të etikës së jetës të arsimit të lartë. Ai i bën propozime Rektorit për këto çështje. Anëtaret e Këshillit të Etikës përzgjidhen nga Senati, për një periudhë katërvjecare.
  2. Këshilli i Etikës shqyrton dhe merr vendime mbi çështje që i parashtrohen nga personeli akademik dhe administrativ i Institucionit si dhe nga studentët, lidhur me etikën e studentit dhe të personelit akademik dhe administrativ përkates. Këshilli i Etikës merr vendime duke u bazuar në rregulloret e brendshme të institucionit.
  3. Këshilli i Etikës miraton rregulloren e tij të brendshme. Rregullorja e brendshme përcakton në mënyrë të hollësishme të drejtat, detyrat, organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Etikës.
Nr Emër Mbiemër Funksioni Funksioni në këshill
1 Sabit  Brokaj Rektor Kryetar
2 Spiro  Caushi Pedagog Anëtar
3 Përparim Fakaj Pedagog Anëtar

Per me shume Lexoni:

Rregullore e Këshillit të Etikes

No Comments

Add your review