TE FUNDIT

ÇDO GJE E RE NGA ASAR PER JU!

DUKE PËRGATITUR BREZIN E RI TË PROFESIONISTËVE

BËHUNI PJESË e ASAR

FAKULTETI I SHKENCAVE EKONOMIKE

Mbështetur në filozofinë e ASAR , Fakulteti i Ekonomisë kombinon njohuritë teorike ekonomike me përvojat më të spikatura praktike, duke i përgatitur studentët me cilësi për kërkesat dhe prirjet e tregut të punës në Rajonin e Jugut, Shqipëri e më gjerë.
Fakulteti i Ekonomisë ofron diploma të ciklit te studimit: Bachelor dhe përbëhet nga 3 njësi bazë: Departamenti i Financës, Departamenti i Menaxhimit dhe Qëndra e Kërkimit Shkencor.

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSORE

Mbështetur në filozofinë e ASAR , Fakulteti i Shkencave Mjekësore kombinon njohuritë teorike mjekësore me përvojat më të spikatura praktike, duke i përgatitur studentët me cilësi për kërkesat dhe prirjet e tregut të punës në Rajonin e Jugut, Shqipëri e më gjerë.
Fakulteti i Shkencave Mejkësore ofron diploma në: Bachelor Infermieri, Bachelor Fizioterapi, Master Profesional në Menaxhim Infermieror, Master Shkencor në Farmaci dhe Master Shkencor në Stomatologji.

KERKIMI SHKENCOR

Kërkimi shkencor në ASAR zë një vend qendror dhe është baza e mësimdhënies dhe e asaj çfarë bëjmë ne si staf universitar. Kërkimi shkencor bazohet në Revistat shkencore,Konferenca shkencore, shkolla verore ,Bibliotekën si dhe në njësinë e lëndëve metodologjike duke filluar nga niveli Bachelor. Puna kërkimore synon të jetë jo vetëm novatore, por dhe e komunikueshme që do të thotë të arrijë t’i flasë jo vetëm anëtarëve të komunitetit akademik, por dhe një audience joakademike.

PYETESOR
Ministria e Arsimit dhe Sportit me mbështetjen e UNDP Albania ka ndërmarrë një proces konsultimi me grupet e interesit me qëllim vlerësimin e rezultateve/problematikave të hasura gjatë zbatimit të ligjit për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor.
Në kuadër të këtij procesi është hartuar një pyetësor i cili ka për qëllim të vjelë opinionin e studentëve që kryejnë studimet në Institucionet e Arsimit të Lartë me qëllim identifikimin e problematikave dhe pritshmërive të tyre në kuadër të përmirësimit të zbatimit të ligjit në fjalë.
Për të thithur opinionin e një numri sa më të madh studentësh, lutemi bashkëpunimin Tuaj në shpërndarjen e këtij e-maili tek studentët e institucionit tuaj, si dhe publikimin e njoftimit dhe linkut të mëposhtëm në faqen Web te IAL-së/fakultetit.
Për të plotësuar pyetësorin në fjalë mjafton të klikohet linku: https://www.surveymonkey.com/r/8LHNRZT  të plotësohet pyetësori dhe në fund të klikohet kutia “Done”.
Pyetësori do të jetë i vlefshëm për tu plotësuar deri në dt. 24 prill 2017.
bg-student
VIZIONI YNË

Të jemi një akademi lider për zhvillimin e dijes në shoqërinë shqiptare, një qendër ekselence në formimin akademik të studentëve tanë, një qendër ekspertize të specializuar në fushën e studimeve shoqërore - politike, ekonomike dhe juridike në vend, me ndikim në rajon e më gjerë, si dhe një qendër ekselence për kërkimin shkencor në drejtimet specifike ku zotërojmë potencial.

Misioni

T’u japim studentëve një edukim cilësor, duke përthyer në të rezultatet e një kërkimi shkencor të vlefshëm, t’i shërbejmë dijes së shoqërisë shqiptare nëpërmjet mësimdhënies, kreativitetit, përdorimit të arritjeve më të mira të shkencës, si dhe partneriteteve me tregun e punës e atyre ndërkombëtare.

VLERAT

Cilësi dhe Ekselencë; Lidership dhe Punë Grupi; Liri eksplorimi intelektual; Drejtësi dhe Integritet; Transparencë dhe Përgjegjshmëri; Mësim gjatë gjithë jetës.